Breaking News

(Tổng hợp) Rom / firmware stock cho Motorola Moto G6 (Ali)(Tổng hợp) Rom / firmware stock cho Motorola Moto G6 (Ali)

(Tổng hợp) Rom / firmware stock cho Motorola Moto G6 (Ali)
(Tổng hợp) Rom / firmware stock cho Motorola Moto G6 (Ali)

(Tổng hợp) Rom / firmware stock cho Motorola Moto G6 (Ali)
Trong bài này mình sẽ tổng hợp link tải rom và hướng dẫn flash rom qua chế độ fastboot cho Motorola Moto G6 (Ali)

DOWNLOAD:

REGIONLINK
AMXBRXT1925-6_ALI_AMXBR_8.0.0_OPSS27.104-92-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1925-3_ALI_AMXBR_8.0.0_OPSS27.82-87-6_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMZXT1925-6_ALI_AMZ_8.0.0_OPS27.104-92_cid18_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1925-6_ALI_AMZ_8.0.0_OPSS27.104-15-10-4_cid18_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1925-6_ALI_AMZ_8.0.0_OPS27.104-15-10_cid18_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
BOUYFRXT1925-5_ALI_BOUYFR_8.0.0_OPSS27.82-87-6_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
CTCNXT1925-10_ALI_CTCN_8.0.0_OCN27.79-28-38_cid11_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip 
XT1925-10_ALI_CTCN_8.0.0_OCN27.79-28-15_cid11_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
DTEUXT1925-5_ALI_DTEU_8.0.0_OPSS27.82-72-5_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
FIXT1925-6_ALI_FI_8.0.0_OPSS27.104-92-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
NIIPEXT1925-1_ALI_NIIPE_8.0.0_OPSS27.82-87-6_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
OPENCLXT1925-1_ALI_OPENCL_8.0.0_OPSS27.82-87-6_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
OPENMXXT1925-1_ALI_OPENMX_8.0.0_OPSS27.82-87-6_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
ORAEUXT1925-4_ALI_ORA_8.0.0_OPSS27.82-87-3_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip

RETAIL
ALI_RETAIL_8.0.0_OPSS27.82-87-6_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
ALI_RETAIL_8.0.0_OPSS27.82-87-3_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
ALI_RETAIL_8.0.0_OPS27.104-15-10-4_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
ALI_RETAIL_8.0.0_OPS27.82-87_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
ALI_RETAIL_8.0.0_OPS27.104-15-10_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
ALI_RETAIL_8.0.0_OPS27.82-72_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
ALI_RETAIL_8.0.0_OPS27.82-19-4_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
PLUSPLXT1925-5_ALI_PLUSPL_8.0.0_OPSS27.82-87-3_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETAPACXT1925-7_ALI_RETAPAC_8.0.0_OPS27.82-90_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETARXT1925-1_ALI_RETAR_8.0.0_OPSS27.82-87-3_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT1925-1-ARGENTINA_CFC.xml.zip
XT1925-1_ALI_RETAR_8.0.0_OPS27.82-72_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT1925-1-ARGENTINA_CFC.xml.zip
RETBRXT1925-3_ALI_RETBR_8.0.0_OPSS27.82-87-6_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETEUXT1925-5_ALI_RETEU_8.0.0_OPSS27.82-87-6_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1925-4_ALI_RETEU_8.0.0_OPSS27.82-87-6_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETGBXT1925-5_ALI_RETGB_8.0.0_OPSS27.82-87-6_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DE FAULT_CFC.xml.zip
XT1925-4_ALI_RETGB_8.0.0_OPSS27.82-87-6_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETINRETIN/XT1925-13_ALI_RETIN_8.0.0_OPSS27.82-87-6_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETLAXT1925-2_ALI_RETLA_8.0.0_OPSS27.82-87-6_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1925-1_ALI_RETLA_8.0.0_OPSS27.82-87-3_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETRUXT1925-5_ALI_RETRU_8.0.0_OPSS27.82-87-3_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETUSXT1925-6_ALI_RETUS_8.0.0_OPSS27.104-92-2_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TEFBRXT1925-3_ALI_TEFBR_8.0.0_OPSS27.82-87-6_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TEFCOXT1925-2_ALI_TEFCO_8.0.0_OPSS27.82-87-6_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TEFPEXT1925-1_ALI_TEFPE_8.0.0_OPSS27.82-87-6_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TEFEUXT1925-5_ALI_TELEU_8.0.0_OPSS27.82-87-6_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TIGCOXT1925-2_ALI_TIGCO_8.0.0_OPSS27.82-87-6_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TIMBRXT1925-3_ALI_TIMBR_8.0.0_OPSS27.82-87-6_cid50_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TRACXT1925DL_ALI_TRAC_8.0.0_OPS27.104-92_cid15_subsidy-TRAC_ONE_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
VFEUXT1925-4_ALI_VFEU_8.0.0_OPS27.82-90_cid50_subsidy-VFGB_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1925-4_ALI_VFEU_8.0.0_OPS27.82-87_cid50_subsidy-VFGB_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
VZWXT1925-12_ALI_VZW_8.0.0_ODS27.104-95_cid2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1925-12_ALI_VZW_8.0.0_ODS27.104-31-2_cid2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip


HƯỚNG DẪN:

CÁCH 1:

Flash bằng RSD Lite tool
  • Tắt nguồn điện thoại và đưa về chế độ Fastboot >>> kết nối với máy tính. Nếu cài đặt đầy đủ driver thì trên tool sẽ báo kết nối như ảnh dưới (nếu tool không tự nhận thì click vào nút “Show Device“)
  • Click nút “Start” và tool sẽ tiến hành flash rom >>> tiến trình flash sẽ hiển thị tại mục Status >>> khi mục Status báo Finish là xong.

Không có nhận xét nào