Breaking News

(Tổng hợp) rom / firmware stock cho Motorola Moto Z2 Force (Nash)(Tổng hợp) rom / firmware stock cho Motorola Moto Z2 Force (Nash)

(Tổng hợp) rom / firmware stock cho Motorola Moto Z2 Force (Nash)
(Tổng hợp) rom / firmware stock cho Motorola Moto Z2 Force (Nash)

(Tổng hợp) rom / firmware stock cho Motorola Moto Z2 Force (Nash)
Trong bài này mình sẽ tổng hợp link tải rom và hướng dẫn flash rom qua chế độ fastboot cho Motorola Moto Z2 Force (Nash)

DOWNLOAD:

REGIONLINK
AMXBRXT1789-05_NASH_AMXBR_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXCOXT1789-05_NASH_AMXLA_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-05_NASH_AMXLA_8.0.0_OPXS27.109-34-15_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-05_NASH_AMXLA_8.0.0_OPXS27.109-34-10_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXLAXT1789-05_NASH_AMXLA_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-05_NASH_AMXLA_8.0.0_OPXS27.109-34-15_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-05_NASH_AMXLA_8.0.0_OPXS27.109-34-13_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
ATTXT1789-04_NASH_ATT_8.0.0_OCXS27.109-47-17_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-04_NASH_ATT_8.0.0_OCXS27.109-47-14_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-04_NASH_ATT_8.0.0_OCXS27.109-47-11_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-04_NASH_ATT_8.0.0_OCXS27.109-47-7_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-04_NASH_ATT_8.0.0_OCXS27.109-47-3_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-04_NASH_ATT_8.0.0_OCX27.109-47_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-04_NASH_ATT_7.1.1_NCXS26.122-59-8-9_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-04_NASH_ATT_7.1.1_NCX26.122-59-8_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-04_NASH_ATT_7.1.1_NCX26.122-59-8-11-1_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-04_NASH_ATT_7.1.1_NCX26.122-52_subsidy-ATT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
ATTMXXT1789-05_NASH_AMX_8.0.0_OPXS27.109-49-12_subsidy-TELMXLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-05_NASH_AMX_8.0.0_OPXS27.109-49-10_subsidy-TELMXLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-05_NASH_AMX_8.0.0_OPX27.109-49_subsidy-TELMXLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
LRAXT1789-02_NASH_LRA_8.0.0_OPXS27.109-52-3-6_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
OPENMXXT1789-05_NASH_OPENMX_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETAILNASH_RETAIL_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
NASH_RETAIL_8.0.0_OPXS27.109-34-15_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
NASH_RETAIL_8.0.0_OPXS27.109-34-13_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
NASH_RETAIL_8.0.0_OPXS27.109-34-10_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
NASH_RETAIL_8.0.0_OPXS27.109-34-7_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
NASH_RETAIL_8.0.0_OPX27.109-34_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
NASH_RETAIL_7.1.1_NPXS26.122-68-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
NASH_RETAIL_7.1.1_NPXS26.122-68-1_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETAPACXT1789-06_NASH_RETAPAC_8.0.0_OPXS27.109-52-10_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-06_NASH_RETAPAC_8.0.0_OPXS27.109-52-8_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETBRXT1789-05_NASH_RETBR_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETCNXT1789-05_NASH_RETCN_8.0.0_OCX27.138-29_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-05_NASH_RETCN_7.1.1_NZS26.38-98_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-05_NASH_RETCN_7.1.1_NZS26.38-84_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETEUXT1789-06_NASH_RETEU_SS_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-06_NASH_RETEU_DS_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETINXT1789-06_NASH_RETIN_8.0.0_OPXS27.109-49-12_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-06_NASH_RETIN_8.0.0_OPXS27.109-49-10_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-06_NASH_RETIN_8.0.0_OPXS27.109-49-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETLAXT1789-05_NASH_RETLA_SS_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-05_NASH_RETLA_DS_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETRUXT1789-06_NASH_RETRU_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-06_NASH_RETRU_8.0.0_OPXS27.109-34-15_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-06_NASH_RETRU_7.1.1_NPX26.183-14_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
SPRINTXT1789-03_NASH_SPRINT_8.0.0_OCXS27.109-48-13_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-03_NASH_SPRINT_8.0.0_OCXS27.109-48-11_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-03_NASH_SPRINT_8.0.0_OCXS27.109-48-6_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-03_NASH_SPRINT_8.0.0_OCX27.109-48_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-03_NASH_SPRINT_8.0.0_OCX27.109-48-9_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-03_NASH_SPRINT_7.1.1_NCXS26.122-59-8-11_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-03_NASH_SPRINT_7.1.1_NCXS26.122-59-8-6_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-03_NASH_SPRINT_7.1.1_NCX26.122-59-8_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-03_NASH_SPRINT_7.1.1_NCX26.122-51_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TIMBRXT1789-05_NASH_TIMBR_SS_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TIMITXT1789-06_NASH_TIMIT_8.0.0_OPXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
+ XT1789-06_NASH_TIMIT_8.0.0_OPXS27.109-34-15_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-06_NASH_TIMIT_8.0.0_OPXS27.109-34-10_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TMOXT1789-04_NASH_TMO_C_8.0.0_OCXS27.109-51-11-3_subsidy-TMO_RSU_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-04_NASH_TMO_C_8.0.0_OCXS27.109-51-7_subsidy-TMO_RSU_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-04_NASH_TMO_C_8.0.0_OCXS27.109-51-4_subsidy-TMO_RSU_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-04_NASH_TMO_C_8.0.0_OCX27.109-51_subsidy-TMO_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-04_NASH_TMO_C_8.0.0_OCX27.109-51-11_subsidy-TMO_RSU_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-04_NASH_TMO_C_8.0.0_OCX27.109-36_subsidy-TMO_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-04_NASH_TMO_C_7.1.1_NCX26.122-59-8_subsidy-TMO_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-04_NASH_TMO_C_7.1.1_NCX26.122-59-8-1_subsidy-TMO_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
USCXT1789-02_NASH_USC_8.0.0_OPXS27.109-40-14_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-02_NASH_USC_8.0.0_OPXS27.109-40-12_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-02_NASH_USC_8.0.0_OPXS27.109-40-10_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-02_NASH_USC_8.0.0_OPXS27.109-40-7_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-02_NASH_USC_8.0.0_OPXS27.109-40-1_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-02_NASH_USC_7.1.1_NPXS26.122-59-8-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-02_NASH_USC_7.1.1_NPX26.122-59-8_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-02_NASH_USC_7.1.1_NPX26.122-52-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
VFEUXT1789-06_NASH_VF_8.0.0_OPXS27.109-52-10_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-06_NASH_VF_8.0.0_OPXS27.109-52-8_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
VZWXT1789-01_NASH_VERIZON_8.0.0_ODXS27.109-34-17-3-1_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-01_NASH_VERIZON_8.0.0_ODXS27.109-34-17_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-01_NASH_VERIZON_8.0.0_ODXS27.109-34-14_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-01_NASH_VERIZON_8.0.0_ODXS27.109-34-7_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-01_NASH_VERIZON_8.0.0_ODX27.109-34_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-01_NASH_VERIZON_7.1.1_NDXS26.183-15-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-01_NASH_VERIZON_7.1.1_NDX26.183-15_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-01_NASH_VERIZON_7.1.1_NDX26.122-58_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1789-01_NASH_VERIZON_7.1.1_NDX26.122-58-8_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip


HƯỚNG DẪN:

CÁCH 1:

Flash bằng RSD Lite tool
  • Tắt nguồn điện thoại và đưa về chế độ Fastboot >>> kết nối với máy tính. Nếu cài đặt đầy đủ driver thì trên tool sẽ báo kết nối như ảnh dưới (nếu tool không tự nhận thì click vào nút “Show Device“)
  • Click nút “Start” và tool sẽ tiến hành flash rom >>> tiến trình flash sẽ hiển thị tại mục Status >>> khi mục Status báo Finish là xong.

Không có nhận xét nào