Breaking News

Vivo Firmware & Unbrick File & Stock Rom & File QCN & File Dump & Rom Tiếng Việt Download

ALL Vivo Firmware Download, ALL Vivo Unbrick File, ALL Vivo Stock Rom Download
ALL File QCN Vivo For Repair imei, Fix No Network Free Download
ALL Vivo File Dump For Repair eMMC, Replace eMMC Free Download
Tổng hợp Rom & Firmware & File QCN & eMMC Dump dành cho Vivo cập nhật tại đây
Những thứ cần thiết:
Tool Up Rom Vivo (QFIL ALL Version): Download
AFTool ALL Version (Tool Flash & UpRom & Repair imei): Download
AFTool_V5.1.11ok (No Need account 100% ok Tested): Download
Driver Qualcomm QLoad9008 (For UpRom): Download
Driver MTK Vivo: Download
Driver Diag Port Qualcomm (For Read & Write QCN & Repair imei): Download********** Tất Cả File Sẽ Được Cập Nhật Liên Tục (Nếu Có) **********


V3 - Vivo V3 (PD1524F)
Stock Rom, Firmware Unbrick Vivo V3 (PD1524F) Flash by QFIL Tool or Fastboot mode:
PD1524F_EX_A_1.13.1_vivo_qcom_la.br.1.1.3.c14-04700-8x16.0_msm8939  (3,0G)
PD1524F_EX_A_1.12.18_vivo_qcom_LA.BR.1.1.3.c14-04700-8x16.0_msm8939 (3,0G)
PD1524F_EX_A_1.17.0_vivo_qcom_LA.BR.1.1.3.c14-04700-8x16.0_msm8939  (3,0G)
Vivo_V3_PD1524_A_1.12.9 (1,4G) (Offical Firmware Vivo V3 PD1524F Unbrick File)
Vivo_V3_PD1524F_EX_A_1.10.11-QFILok (2,9G) (Rom Vivo V3 PD1524F tested ok)
PD1524_A_1.19.0-update-full.zip (1,2G) (Rom Stock Vivo V3 PD1524F For OTA)

V3 Max - Vivo V3 Max (PD1523F)

Official Firmware VivV3 Max PD1523F Flash by QFIL Tool:
PD1523F_EX_A_2.8.5_vivo_qcom_LA.BR.1.3.2-04130-8976.0_msm8976_split (1,7G)
PD1523F_EX_A_2.8.12_vivo_qcom_LA.br.1.3.2-04130-8976.0_msm8976_split (1,7G)
PD1523F_EX_A_2.8.13_vivo_qcom_la.br.1.3.2-04130-8976.0_msm8976_split (1,7G)
Stock Rom VivV3 Max PD1523F Flash by QFIL Tool or Fastboot mode:
PD1523F_EX_A_2.8.5_vivo_qcom_LA.BR.1.3.2-04130-8976.0_msm8976  (1,7G)
PD1523F_EX_A_2.8.12_vivo_qcom_LA.BR.1.3.2-04130-8976.0_msm8976 (1,7G)
PD1523F_EX_A_2.8.13_vivo_qcom_LA.BR.1.3.2-04130-8976.0_msm8976 (1,7G)
Stock Rom Zip Vivo V3 Max PD1523F For OTA Recovery Update:
PD1523F_EX_A_2.8.5-update-full.zip (1,5G) (Rom OTA Vivo V3 Max PD1523F)
PD1523F_EX_A_2.8.12-update-full.zip (1,5G) (Rom OTA Vivo V3 Max PD1523F)
PD1523F_EX_A_2.8.13-update-full.zip (1,5G) (Rom OTA Vivo V3 Max PD1523F)
ALL File QCN Vivo V3 Max PD1523F: Download

V5 Plus - PD1624F (Vivo 1611)

Official Firmware Vivo V5 Plus  PD1624F (Vivo 1611) Flash by QFIL Tool:
PD1624F_EX_A_1.6.4_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split (2,3G)
PD1624F_EX_A_1.8.2_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split (2,2G)
PD1624F_EX_A_3.4.4_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953_split (1,8G)
Stock Rom Vivo V5 Plus  PD1624F (Vivo 1611) Flash by Fastboot mode:
PD1624F_EX_A_1.6.4_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937  (1,9G)
PD1624F_EX_A_1.8.2_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937  (2,2G)
Stock Rom Zip Vivo V5 Plus  PD1624F (Vivo 1611) For OTA Recovery Update:
PD1624F_EX_A_1.6.4-update-full.zip (Rom Zip Vivo V5Plus PD1624F For OTA Update)
firehose ☞ prog_emmc_firehose_8953_ddr (firehose Vivo V5 Plus  PD1624F (Vivo 1611)

V7 - PD1718F (Vivo 1718)

Official Firmware Vivo V7 PD1718F (Vivo 1718) Flash by QFIL Tool or Other Qualcomm Tool:
Vivo_V7_PD1718F_EX_A_1.8.6_MSM8953_QFIL (2,2G) (Rom Unbrick Vivo PD1718F)
PD1718F_EX_A_1.8.11_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953_split (2,3G)
PD1718F_EX_A_1.8.14_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953_split (2,3G)
PD1718F_EX_A_1.9.2_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953_split (2,4G)
PD1718F_EX_A_1.9.7_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953_split (2,4G)
PD1718F_EX_A_1.9.12_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953_split (2,4G)
PD1718F_EX_A_1.9.16_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953_split (2,4G)
PD1718F_EX_A_1.9.18_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953_split (2,4G)
Stock Rom Vivo V7 PD1718F (Vivo 1718) Flash by Fastboot mode:
PD1718F_EX_A_1.8.14_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953  (2,3G)
PD1718F_EX_A_1.9.2_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953  (2,3G)
PD1718F_EX_A_1.9.7_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953  (2,4G)
PD1718F_EX_A_1.9.12_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953 (2,4G)
PD1718F_EX_A_1.9.16_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953 (2,4G)
PD1718F_EX_A_1.9.18_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953 (2,4G)
Stock Rom Zip Vivo V7 PD1718F (Vivo 1718) For OTA Recovery Update:
PD1718F_EX_A_1.8.14-update-full.zip (1,9G) (Rom Zip Vivo V7 PD1718F OTA)
PD1718F_EX_A_1.9.2-update-full.zip  (1,9G) (Rom Zip Vivo V7 PD1718F OTA)
PD1718F_EX_A_1.9.12-update-full.zip (2,0G) (Rom Zip Vivo V7 PD1718F OTA)
PD1718F_EX_A_1.9.16-update-full.zip (2,0G) (Rom Zip Vivo V7 PD1718F OTA)
PD1718F_EX_A_1.9.18-update-full.zip (2,0G) (Rom Zip Vivo V7 PD1718F OTA)
firehose ☞ prog_emmc_firehose_8953_ddr (firehose Vivo V7 PD1718F  Vivo 1718)

V7 Plus - PD1708F (Vivo 1716)

Official Firmware Vivo V7 Plus PD1708F (Vivo 1716) Flash by QFIL Tool:
PD1708BF_EX_A_1.2.16_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953_split (1,7G)
PD1708F_EX_A_1.15.3_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953_split  (2,3G)
PD1708F_EX_A_1.17.12_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953_split  (2,3G)
PD1708F_EX_A_3.7.9_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split  (2,6G)
Stock Rom Vivo V7 Plus PD1708F (Vivo 1716) Flash by Fastboot mode:
Vivo_V7_Plus_PD1708F_EX_A_1.8.25_LA.UM.5.6_01810_89XX.0_MSM8953  (2,1G)
Vivo_V7_Plus_PD1708F_EX_A_1.8.26_LA.UM.5.6_01810_89XX.0_MSM8953  (2,1G)
PD1708F_EX_A_1.9.4_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953  (2,1G)
PD1708F_EX_A_1.13.3_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953  (2,2G)
PD1708F_EX_A_3.7.9_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953  (2,5G)

V9 - PD1730F (Vivo 1723)

Stock Rom Vivo V9 PD1730F (Vivo 1723) Flash by QFIL Tool or Other Qualcomm Tool
PD1730F_EX_A_1.7.10_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split (2,9G)
PD1730F_EX_A_1.8.8_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split (2,9G)
PD1730F_EX_A_1.9.1_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split (2,9G)
PD1730F_EX_A_1.9.7_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split (3,1G)
PD1730F_EX_A_1.9.11_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split (3,2G)
Official Firmware Vivo V9 PD1730F (Vivo 1723) Flash by Fastboot mode:
PD1730F_EX_A_1.7.6_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953  (2,8G)
PD1730F_EX_A_1.7.10_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953  (2,8G)
PD1730F_EX_A_1.8.8_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953  (2,9G)
PD1730F_EX_A_1.9.7_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953  (3,0G)
PD1730F_EX_A_1.9.11_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953  (3,1G)
PD1730F_EX_A_1.9.1_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953  (2,0G)
Stock Rom Zip Vivo V9 PD1730F (Vivo 1723) For OTA Recovery Update:
PD1730F_EX_A_1.7.6-update-full.zip (2,4G) (Rom OTA Vivo V9 PD1730F)
PD1730F_EX_A_1.7.10-update-full.zip (2,4G) (Rom OTA Vivo V9 PD1730F)
PD1730F_EX_A_1.8.8-update-full.zip (2,4G) (Rom OTA Vivo V9 PD1730F)
PD1730F_EX_A_1.9.1-update-full.zip (2,5G) (Rom OTA Vivo V9 PD1730F)
PD1730F_EX_A_1.9.7-update-full.zip (2,5G) (Rom OTA Vivo V9 PD1730F)
PD1730F_EX_A_1.9.11-update-full.zip (2,6G) (Rom OTA Vivo V9 PD1730F)
firehose ☞ prog_emmc_firehose_8953_ddr (firehose Vivo V9 PD1730F, Vivo 1723)

V9 - PD1730CF (Vivo 1723CF)
Rom 9008:
PD1730CF_EX_A_1.3.3_vivo_qcom_LA.UM.6.2.r1-04300-sdm660_split  (2,6G)
PD1730CF_EX_A_1.3.9_vivo_qcom_LA.UM.6.2.r1-04300-sdm660_split  (2,6G)
PD1730CF_EX_A_1.3.11_vivo_qcom_LA.UM.6.2.r1-04300-sdm660_split  (2,6G)
Rom fastboot:
PD1730CF_EX_A_1.3.3_vivo_qcom_LA.UM.6.2.r1-04300-sdm660  (2,6G)
PD1730CF_EX_A_1.3.9_vivo_qcom_LA.UM.6.2.r1-04300-sdm660  (2,6G)
PD1730CF_EX_A_1.3.11_vivo_qcom_LA.UM.6.2.r1-04300-sdm660 (2,6G)
Rom OTA:
PD1730CF_EX_A_1.3.3-update-full  (2,5G)


V9 Youth - PD1730BF (Vivo 1727)

Stock Rom Vivo V9 Youth PD1730BF (Vivo 1727) Flash by QFIL Tool or Other QC Tool
PD1730BF_EX_A_1.3.12_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split (2,6G)
PD1730BF_EX_A_1.5.3_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split (2,9G)
PD1730BF_EX_A_1.6.2_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split (2,9G)
PD1730BF_EX_A_1.6.4_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split (3,0G)
Official Firmware Vivo V9 Youth PD1730BF (Vivo 1727) Flash by Fastboot mode:
PD1730BF_EX_A_1.3.12_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953  (2,6G)
PD1730BF_EX_A_1.5.3_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953  (2,8G)
PD1730BF_EX_A_1.6.2_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953  (2,8G)
PD1730BF_EX_A_1.6.4_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953  (2,9G)
Stock Rom Zip Vivo V9 Youth PD1730BF (Vivo 1727) For OTA Recovery Update:
PD1730BF_EX_A_1.3.12-update-full.zip (2,4G) (Rom OTA Vivo V9 Youth PD1730BF)
PD1730BF_EX_A_1.5.3-update-full.zip (2,4G) (Rom OTA Vivo V9 Youth PD1730BF)
PD1730BF_EX_A_1.6.2-update-full.zip (2,4G) (Rom OTA Vivo V9 Youth PD1730BF)
PD1730BF_EX_A_1.6.4-update-full.zip (2,5G) (Rom OTA Vivo V9 Youth PD1730BF)
firehose ☞ prog_emmc_firehose_8953_ddr (firehose Vivo V9 Youth PD1730BF, Vivo 1727)

V11 & V11i - PD1813F (Vivo1806)
PD1813F_EX_A_1.9.10_vivo_mtk_alps-mp-o1.mp1-pre9_mtk6771  (3,5G)
PD1813F_EX_A_1.9.20_vivo_mtk_alps-mp-o1.mp1-pre9_mtk6771  (3,7G)
PD1813F_EX_A_1.10.2_vivo_mtk_alps-mp-o1.mp1-pre9_mtk6771  (3,7G)

X20 - PD1709F (Vivo X20 PD1709F)

Rom 9008:
PD1709F_EX_A_1.8.7_vivo_qcom_LA.UM.6.1.r1-04100-sdm660_split  (1,8G)
PD1709F_EX_A_1.10.2_vivo_qcom_LA.UM.6.1.r1-04100-sdm660_split  (1,9G)
PD1709F_EX_A_1.11.2_vivo_qcom_LA.UM.6.1.r1-04100-sdm660_split  (1,9G)
Rom Fastboot mode:
PD1709F_EX_A_1.8.7_vivo_qcom_LA.UM.6.1.r1-04100-sdm660  (1,8G)
PD1709F_EX_A_1.9.5_vivo_qcom_LA.UM.6.1.r1-04100-sdm660  (1,8G)
PD1709F_EX_A_1.10.2_vivo_qcom_LA.UM.6.1.r1-04100-sdm660  (1,9G)
PD1709F_EX_A_1.11.2_vivo_qcom_LA.UM.6.1.r1-04100-sdm660  (1,9G)
Rom OTA:
PD1709F_EX_A_1.8.7-update-full.zip (1,9G) (Rom OTA Vivo X20 PD1709F)
PD1709F_EX_A_1.9.5-update-full.zip (1,9G) (Rom OTA Vivo X20 PD1709F)
PD1709F_EX_A_1.10.2-update-full.zip (2,0G) (Rom OTA Vivo X20 PD1709F)
PD1709F_EX_A_1.11.2-update-full.zip (2,1G) (Rom OTA Vivo X20 PD1709F)
prog_emmc_ufs_firehose_Sdm660_ddr (firehose Vivo X20 PD1709F)

X20 Plus - Vivo X20 Plus (PD1710F)
Rom 9008:
PD1710_A_1.7.21_vivo_qcom_LA.UM.6.1.r1-04100-sdm660_new_split  (3,5G)
PD1710_A_1.7.26_vivo_qcom_LA.UM.6.1.r1-04100-sdm660_split.  (2,7G)
PD1710F_EX_A_1.6.8_vivo_qcom_LA.UM.6.1.r1-04100-sdm660_split  (1,7G)
Rom Fastboot:
PD1710F_EX_A_1.6.8_vivo_qcom_LA.UM.6.1.r1-04100-sdm660  (1,7G)
Rom OTA:
PD1710F_EX_A_1.6.8-update-full.zip   (1,9G)
 prog_emmc_ufs_firehose_Sdm660_ddr  (firehose Vivo X20 Plus PD1710F)


X21 - PD1728F (Vivo 1725)

Stock Rom Vivo X21 PD1728F (Vivo 1725) Flash by QFIL Tool or Other Qualcomm Tool
PD1728F_EX_A_1.6.18_vivo_qcom_LA.UM.6.2.r1-04300-sdm660_split (2,7G)
PD1728F_EX_A_1.7.8_vivo_qcom_LA.UM.6.2.r1-04300-sdm660_split  (2,7G)
PD1728F_EX_A_1.7.10_vivo_qcom_LA.UM.6.2.r1-04300-sdm660_split (2,7G)
Official Firmware Vivo X21 PD1728F (Vivo 1725) Flash by Fastboot mode:
PD1728F_EX_A_1.6.18_vivo_qcom_LA.UM.6.2.r1-04300-sdm660  (2,7G)
PD1728F_EX_A_1.7.8_vivo_qcom_LA.UM.6.2.r1-04300-sdm660  (2,7G)
PD1728F_EX_A_1.7.10_vivo_qcom_LA.UM.6.2.r1-04300-sdm660  (2,7G)
Stock Rom Zip Vivo X21 PD1728F (Vivo 1725) For OTA Recovery Update:
PD1728F_EX_A_1.6.18-update-full.zip (2,5G) (Rom OTA Vivo X21 PD1728F)
PD1728F_EX_A_1.7.8-update-full.zip  (2,5G) (Rom OTA Vivo X21 PD1728F)
PD1728F_EX_A_1.7.10-update-full.zip (2,5G) (Rom OTA Vivo X21 PD1728F)
prog_emmc_ufs_firehose_Sdm660_ddr (firehose only For Vivo X21 PD1728F)

X3F - Vivo X3F (PD1227F)

Vivo_X3F_PD1227F_A_1.23.0 (Rom Vivo X3F PD1227F Flash by Fastboot mode)

X3L - Vivo X3L (PD1227L)

Vivo_X3L_PD1227L_08042015 (Rom Vivo X3L PD1227L Flash by Fastboot mode)
PD1227L_A_1.24.0-qcom-msm8226_JLS36C_10020_r1848_vivo_r55741 9008 (1,7G)

X3V - Vivo X3V (PD1227V)

Vivo_X3V_PD1227V_31032015 (Official Firmware Vivo X3V PD1227V by QFil or Fastboot)

X5M - Vivo X5m (PD1401CL)

PD1401CL_A_1.12.3_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939  (1,1G)
Vivo_X5M_PD1401CL_A_1.12.3-502 (Stock Rom Vivo X5m PD1401CL)
Vivo_X5M_PD1401CL_A_1.14.2_qfil (Official Firmware Vivo X5M PD1401CL Unbrick File)

X5 Max - Vivo X5 Max (PD1408F)

PD1408F_EX_A_1.20.26_qcom_ap2076_frm66771_mp2327_app139148  (2,1G)
PD1408F_EX_B_2.3.4_qcom_ap2342_frm76317_mp2340_app140949  (2,3G)
Vivo_X5_Max_132031_X5MaxL_A_1.14.6_4.4.4 (Official Firmware Vivo X5 Max PD1408F)
Vivo_X5_Max_PD1408F_EX_A_1.20.26 (Stock Rom Vivo X5 Max PD1408F)
PD1408F_EX_A_1.18.4-update-full.zip (Rom Vivo X5 Max PD1408F For OTA Update)
PD1408F_EX_B_2.3.4-update-full.zip (Rom Zip Vivo X5 Max PD1408F For OTA Update)
Vivo_X5MaxF_PD1408F_A_1.16.5 (Firmware Vivo X5 Max F PD1408F Android 4.4.4)

X5 Max L - Vivo X5 Max L (PD1408L)

Vivo_X5MaxL_PD1408L_16102015 (Stock Rom Vivo X5 Max L PD1408L)
Vivo_X5MaxL_PD1408L_A_1.14.6 (Firmware Vivo X5 Max L PD1408L Android 4.4.4)

X5 Max V - Vivo X5 Max V (PD1408V)

Vivo_X5MaxV_PD1408V_16102015 (Stock Rom Vivo X5 Max V PD1408V)

X5 Max Plus - Vivo X5 Max Plus PD1408BL)

X5MaxPlus_PD1408BL_B_1.9.17_MT6752 (Stock Rom Vivo X5 Max Plus  Ver4.4.4)
X5MaxPlus_PD1408BL_B_1.11.4_MT6752 (Firmware Vivo PD1408BL Ver4.4.4)

X5 Pro - Vivo X5 Pro (PD1421F)

PD1421F_EX_B_3.8.25_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939  (3,4G)
PD1421F_EX_B_3.8.26_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939  (3,4G)
Vivo_X5_Pro_PD1421F_EX_B_3.8.2 (3,3G) (Rom Vivo X5 Pro PD1421F Unbrick File)
Vivo_X5_Pro_PD1421F_EX_B_3.8.11 (3,3G) (Vivo X5 Pro PD1421F Rom Unbrick)
Vivo_X5Pro_PD1421F_EX_A_1.12.31-update-full.zip (1,3G) (Rom OTA PD1421F)
PD1421F_EX_A_1.12.49-update-full.zip (1,3G) (Rom OTA Vivo X5 Pro PD1421F)
prog_emmc_firehose_8936 (firehose only For Vivo X5 Pro PD1421F)

X5 Pro V - Vivo X5 Pro V (PD1421V)

Rom Unbrick Vivo X5 Pro V PD1421V Flash by QFIL Tool or MiFlash Tool or Fastboot:
PD1421V_A_1.14.5_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939  (1,2G)
PD1421V_A_1.16.13_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939  (2,5G)
PD1421V_A_1.16.19_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939  (2,7G)
PD1421V_A_1.16.13_5.0.2_2017.05.21-miflash (rom unbrick vivo X5 Pro V by miflash tool)
Vivo_X5ProV_PD1421V_A_1.16.19  (2,4G) (Rom Fastboot Vivo X5 Pro V PD1421V)
PD1421V_A_1.15.19_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939  (5,4G)
PD1421V_A_1.16.11_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939  (4,4G)
Stock Rom Zip Vivo X5 Pro V PD1421V For OTA Recovery Update:
X5Pro_PD1421V_A_1.16.6-update-full.zip (Rom X5ProV PD1421V Recovery Update)
X5pro_PD1421V_A_1.20.1-update-full.zip (Zip Rom X5ProV PD1421V OTA)
X5Pro_PD1421V_A_1.20.2-update-full.zip (Rom Zip Vivo X5 Pro V For OTA)
X5Pro-PD1421V_A_1.19.4-update-full.zip (Rom Zip Vivo X5 Pro V PD1421V)

X5F - Vivo X5F (PD1401F)

Stock Rom Unbrick Vivo X5F (PD1401F) Flash by QFIL Tool or MiFlash Tool or Fastboot:
PD1401F_A_1.16.15_qcom_ap1602_frm56912_mp1797_app133204  (2,2G)
Vivo_X5F_PD1401F_A_1.19.1_444  (2,5G) (Rom Unbrick Vivo X5F PD1401F)
PD1401F_A_1.20.2_qcom_ap2044_frm61654_mp2045_app138365  (2,4G)
PD1401F_EX_B_2.1.5_qcom_ap2313_frm75928_mp2330_app140960  (2,5G)
Vivo_X5_PD1401F_EX_A_1.14.22 (Official Firmware Unbrick Vivo X5F PD1401F)
Vivo_X5F_PD1401F_A_1.18.2_444 (Stock Rom Unbrick Vivo X5F PD1401F v4.4.4)
Vivo_X5F_PD1401F_A_1.20.2 (Stock Rom Vivo X5F PD1401F v4.4.4 Unbrick File)
Vivo_X5F_PD1401F_A_11.20.2_444_miflash (Rom PD1401F by Mi Flash Tool)
Stock Rom Zip Vivo X5F (PD1401F) For OTA Recovery Update:
X5F_PD1401F_A_1.11.6-update-full.zip (Rom Vivo PD1401F For Recovery Update)
X5F_PD1401F_A_1.19.1-update-full.zip (Zip Rom X5F PD1401F For OTA Update)
X5F_PD1401F_A_1.20.2-update-full.zip (Stock Rom Vivo PD1401F For sdcard install)
X5F_PD1401F_A_1.20.3-update-full.zip (Rom Zip Vivo X5F PD1401F For OTA Update)
X5F_PD1401F_A_1.21.2-update-full.zip (Zip Rom Vivo X5F For sdcard install)
X5F_PD1401F_A_1.21.6-update-full.zip (Rom Zip PD1401F For Recovery Update)
X5F_PD1401F_A_1.21.8-update-full.zip (Firmware Vivo X5F For sdcard install)

X5V - Vivo X5V (PD1401V)

Official Firmware Vivo X5V (PD1401V) Flash by QFIL Tool or Other Qualcomm Tool
PD1401V_A_1.19.1_qcom_ap1993_frm60158_mp1976_app137014_split  (2,3G)
Vivo_X5V_PD1401V_A_1.16.15_split_444 (rom unbrick qualcomm 9008 Vivo PD1401V)
Vivo_X5V_PD1401V_A_1.18.3_split_444 (firmware unbrick qualcomm 9008 Vivo X5V)
Vivo_X5V_PD1401V_A_1.20.2_split_444 (firmware unbrick qload 9008 Vivo PD1401V)
Stock Rom Unbrick Vivo X5V (PD1401V) Flash by Fastboot:
PD1401V_A_1.18.3_qcom_ap1926_frm59222_mp1949_app134999  (2,0G)
PD1401V_A_1.20.2_qcom_ap2044_frm61654_mp2045_app138365  (2,3G)
Vivo_X5V_PD1401V_13102015  (930M)  (Official Firmware Vivo X5V PD1401V)
Vivo_X5V_PD1401V_A_1.16.15_444  (2,2G) (Rom Unbrick Vivo PD1401V v4.4.4)
Vivo_X5V_PD1401V_A_1.18.2_444  (877M) (Official Firmware Unbrick Vivo X5V)
Vivo_X5V_PD1401V_A_1.18.3_444  (875M) (Firmware Unbrick PD1401V v4.4.4)
Vivo_X5V_PD1401V_A_1.19.1_444  (2,3G) (Rom Vivo PD1401V)
Vivo_X5V_PD1401V_A_1.20.2_444  (1,2G) (firmware vivo X5V pd1401v)
Vivo_X5V_PD1401V_A_11.20.2_444_miflash  (886M) (rom pd1401v MiFlashTool)
Stock Rom Zip Vivo X5V PD1401V For OTA Recovery Update: 
X5V_PD1401V_A_1.15.10-update-full.zip  (1,1G) (Firmware X5V PD1401V For OTA)
PD1401V_A_1.14.6-update-full.zip (Rom Recovery Update Vivo X5V PD1401V)
PD1401V_A_1.18.3-update-full.zip (Stock Rom OTA Update Vivo X5V PD1401V)
VIVO_X5V_PD1401V_A_1.22.0-Lite.zip (Stock Rom Vivo X5V PD1401V For OTA Update)
X5V_PD1401V_A_1.19.1-update-full.zip (Zip Rom Vivo X5V PD1401V For sdcard install)
X5V_PD1401V_A_1.20.3-update-full.zip (Zip Rom Vivo X5V PD1401V For recovery install)
X5V_PD1401V_A_1.21.6-update-full.zip (Stock Rom Zip Vivo X5V PD1401V For OTA)
prog_emmc_firehose_8936 (firehose Vivo X5V PD1401V)

X6 Plus A - Vivo X6 Plus A (PD1515A)
Official Firmware Vivo X6 Plus A (PD1515A) Flash by QFIL Tool or Fastboot Mode:
PD1515A_A_1.8.7_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939   (3,6G)
PD1515A_A_1.9.4_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939   (3,0G)
PD1515A_A_1.9.7_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939   (3,4G)
PD1515A_A_1.9.10_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939   (3,3G)
Stock Rom Vivo X6 Plus A (PD1515A) Flash by Fastboot Mode:
PD1515A_A_1.9.11_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939   (1,4G)
Stock Rom Zip Vivo X6 Plus A (PD1515A) For OTA Recovery Update: 
PD1515A_A_1.9.6-update-full.zip   (1,3G)
PD1515A_A_1.9.10-update-full.zip   (1,3G)
PD1515A_A_1.9.11-update-full.zip   (1,3G)
PD1515A_A_1.14.1-update-full.zip   (1,4G)

X6 Plus D - Vivo X6 Plus D (PD1501D)
Stock Rom Unbrick Vivo X6 Plus D (PD1501D) For AFTool or Other MTK Tool
PD1501D_A_1.10.1_vivo_mtk_ALPS.L1.MP2.V1_mt6752   (1,6G)
PD1501D_A_1.13.4_vivo_mtk_ALPS.L1.MP2.V1_mt6752   (1,6G)
PD1501D_A_1.13.24_vivo_mtk_ALPS.L1.MP2.V1_mt6752   (1,5G)
PD1501D_A_1.13.29_vivo_mtk_ALPS.L1.MP2.V1_mt6752   (1,5G)
PD1501D_A_1.13.35_vivo_mtk_ALPS.L1.MP2.V1_mt6752    (1,5G)
Stock Rom Zip Vivo X6 Plus D (PD1501D) For OTA Recovery Update: 
PD1501D_A_1.9.9-update-full.zip  (1,3G)
PD1501D_A_1.11.2-update-full.zip  (1,4G)
PD1501D_A_1.13.4-update-full.zip  (1,4G)
PD1501D_A_1.17.1-update-full.zip  (1,4G)
Tool Up Rom: Download

X6SA - Vivo X6SA (PD1415BA)
Rom 9008:
PD1415BA_A_1.10.10_vivo_qcom_LA.BR.1.3.2-04130-8976.0_msm8976_split  (3,4G)
PD1415BA_A_1.10.23_vivo_qcom_LA.BR.1.3.2-04130-8976.0_msm8976_split  (3,9G)
PD1415BA_A_1.10.33_vivo_qcom_LA.BR.1.3.2-04130-8976.0_msm8976_split  (3,7G)
Rom fastboot:
PD1415BA_A_1.10.10_vivo_qcom_LA.BR.1.3.2-04130-8976.0_msm8976  (1,5G)
PD1415BA_A_1.10.23_vivo_qcom_LA.BR.1.3.2-04130-8976.0_msm8976  (1,7G)
PD1415BA_A_1.10.33_vivo_qcom_LA.BR.1.3.2-04130-8976.0_msm8976  (1,7G) 
PD1415BA_A_3.5.2_vivo_qcom_LA.BR.1.3.2-04130-8976.0_msm8976_spec  (1,7G) 
X6S.A_PD1415BA_A_1.10.10_OS5.1.1_MiFlash2015  (1,4G)
X6S.A_PD1415BA_A_1.10.33_OS5.1.1_MiFlash  (1,6G)
Rom OTA:
PD1415BA_A_1.10.27-update-full  (1,4G)
PD1415BA_A_1.10.33-update-full  (1,8G)

Y22 - Vivo Y22 (PD1309W)
Official Firmware Unbrick Vivo Y22 PD1309W Rom For Flashtool
PD1309W_EX_A_3.5.6_vivo_mtk_ALPS.KK1.MP1.V2.46_20141107_mtk6582  (777M)
PD1309W_EX_B_5.3.11_vivo_mtk_ALPS.KK1.MP1.V2.46_20141107_mtk6582  (805M)
Vivo_Y22_PD1309W_EX_A_1.23.1_422 (firmware vivo Y22 PD1309W Android 4.2.2)
Stock Rom Zip Vivo Y22 PD1309W For OTA Recovery Update:
PD1309W_EX_A_3.5.6-update-full.zip (Rom Recovery Update Vivo Y22 PD1309W)
PD1309W_EX_B_5.3.11-update-full.zip (Firmware Vivo Y22 PD1309W For OTA Update)

Y27 - Vivo Y27 (PD1410F)

PD1410F_EX_A_2.1.22_qcom_ap3399_frm60553_mp3449_app137788 (rom vivo Y27)
PD1410F_EX_B_3.10.10_qcom_ap3844_frm89986_mp3845_app141656 (vivo PD1410F)
Vivo_Y27_PD1410F_EX_B_3.7.12_444_9008 (Stock Rom Unbrick Vivo Y27 PD1410F)
Vivo_Y27_PD1410L_A_1.13.1 _444_9008 (Stock Firmware Unbrick Vivo Y27 PD1410F)
PD1410F_EX_A_2.1.22-update-full.zip (Zip Rom Vivo Y27 PD1410F For Recovery Update)
PD1410F_EX_B_3.10.10-update-full.zip (Stock Rom Zip Vivo Y27 PD1410F For OTA)
PD1410L_512M (File Dump Vivo Y27 PD1410F For Repair)
ALL File QCN Vivo Y27 PD1410F For Fix imei or Repair No Service: Download

Y31 - Vivo Y31 (PD1505W)

PD1505W_EX_A_1.12.0_vivo_mtk_ALPS.L1.MP6.V2_mt6580 (rom vivo Y31 pd1505w)
PD1505W_EX_A_1.12.3_vivo_mtk_ALPS.L1.MP6.V2_mt6580 (vivo Y31 pd1505w)
Vivo_Y31_330918.Y31A.PD1505_A_1.7.30_5.0.2_20160513_173013 (Rom Vivo Y31)
Vivo_Y31_PD1505W_EX_A_1.11.10_MT6580_ALPS.L1.MP6.V2 (Firmware Vivo Y31)
PD1505W_EX_A_1.12.3-update-full (Stock Rom Zip Vivo Y31  PD1505W For OTA)

Y31i - Vivo Y31i (PD1505BW)

PD1505BW_EX_A_1.10.18_vivo_mtk_ALPS.L1.MP6.V2_mt6580 (stock rom vivo Y31i)
PD1505BW_EX_A_1.11.2_vivo_mtk_ALPS.L1.MP6.V2_mt6580 (Vivo PD1505BW)
PD1505BW_EX_A_1.11.2-update-full.zip (Stock Rom Zip Vivo PD1505BW OTA Update)

Y31L - Vivo Y31L (PD1505F)

PD1505F_EX_A_1.9.22_vivo_qcom_LA.BR.1.1.3.c14-04700-8x16.0_msm8939  (2,6G)
PD1505F_EX_A_1.12.11_vivo_qcom_LA.BR.1.1.3.c14-04700-8x16.0_msm8939  (2,7G)

Y35 - Vivo Y35 (PD1502F) Qualcomm

PD1502F_EX_A_2.5.26_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939  (2,7G)
PD1502F_EX_A_2.6.1_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939  (2,7G)
PD1502F_EX_A_2.6.1-update-full.zip (1,4G) (Rom Vivo Y35 PD1502F For OTA)

Y35 - Vivo Y35 (PD1502L) MTK
Vivo_Y35_5.0_MT6735_PD1502L_A_1.9.8 (1,5G) (Rom SPFlashTool Vivo PD1502L)
Vivo_Y35_PD1502L_MT6735_5.0 (1,5G) (Rom Vivo Y35  PD1502L SPFlashTool )

Y37 - PD1503F (Vivo V1 Max)

PD1503F_EX_A_2.5.11_LA.BR.1.2.1_01210_8x16.0 (2,7G) (Rom Vivo PD1503F)
PD1503F_EX_A_2.5.24_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939 (2,7G)
PD1503F_EX_A_2.3.21-update-full.zip (1,3G) (Rom Vivo Y37 PD1503F For OTA)
PD1503F_EX_A_2.5.24-update-full.zip (1,5G) (Rom Vivo V1 Max For OTA)

Y51 - Vivo Y51 (PD1510F)

PD1510F_EX_A_1.16.2_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939  (2,6G)
PD1510F_EX_A_1.17.1_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939  (2,6G)
PD1510F_EX_C_2.6.13_vivo_qcom_LA.BR.1.1.3.c14-04700-8x16.0_msm8939 (3,1G)
Vivo_Y51_LRX22G_320249_5.0.2(miflash) (1,3G) (Rom PD1510F by Mi Flash tool)
PD1510F_EX_A_1.14.7-update-full.zip (1,3G) (Rom OTA Vivo Y51 PD1510F)
PD1510F_EX_A_1.17.23-update-full.zip (1,4G) (Rom OTA Vivo Y51 PD1510F)
PD1510F_EX_A_1.19.0--VIVO_Y51&Y5L_Factory_Firmware[SDCard]  (1,6G)
Vivo_Y51_PD1510_A_2.5.4_LRX22G_320249_5.0.2_miflash (1,3G) (rom miflash)
Vivo_Y51A_PD1510_A_2.5.4.fever.Edition.5.0.2_miflash  (1,3G)
ALL File QCN Vivo Y51 PD1510F For Fix imei or Fix No Service: Download

Y55 & Y55L - PD1613F (Vivo 1603)

Official Firmware Vivo Y55 & Y55L  PD1613F (Vivo 1603) Flash by QFIL Tool:
PD1613F_EX_A_1.10.6_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split (2,1G)
PD1613F_EX_A_1.16.7_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split (2,1G)
PD1613F_EX_A_1.17.0_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split (2,1G)
PD1613F_EX_A_1.18.0_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split (2,2G)
Stock Rom Vivo Y55 & Y55L  PD1613F (Vivo 1603) Flash by Fastboot mode:
PD1613F_EX_A_1.11.2_LA.UM.5.3-02910-89XX.0_MSM8937  (2,1G)
PD1613F_EX_A_1.15.2_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937  (2,2G)
PD1613F_EX_A_1.16.7_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937  (2,1G)
PD1613F_EX_A_1.17.0_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937  (2,1G)
PD1613F_EX_A_1.18.0_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937  (2,1G)
Stock Rom Zip Vivo Y55 & Y55L  PD1613F (Vivo 1603) For OTA Recovery Update:
PD1613F_EX_A_1.9.12-update-full.zip  (1,5G) (Rom OTA Vivo Y55 & Y55L)
PD1613F_EX_A_1.16.7-update-full.zip  (1,5G) (Rom OTA Vivo Y55 & Y55L)
PD1613F_EX_A_1.18.0-update-full.zip  (1,5G) (Rom OTA Vivo Y55 & Y55L)

Y55S - PD1613BF (Vivo 1610)

Official Firmware Vivo Y55S PD1613BF (Vivo 1610) Flash by QFIL Tool:
PD1613BF_EX_A_1.11.3_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split (2,4G)
PD1613BF_EX_A_1.12.0_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split (2,3G)
PD1613BF_EX_A_1.13.1_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split (1,8G)
PD1613BF_EX_A_1.14.0_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split (1,8G)
PD1613BF_EX_A_1.15.0_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split (1,8G)
Stock Rom Vivo Y55S PD1613BF (Vivo 1610) Flash by Fastboot mode:
PD1613BF_EX_A_1.11.3_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937  (2,4G)
PD1613BF_EX_A_1.11.6_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937  (2,3G)
PD1613BF_EX_A_1.12.0_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937  (2,3G)
PD1613BF_EX_A_1.13.1_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937  (1,8G)
PD1613BF_EX_A_1.14.0_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937  (1,8G)
PD1613BF_EX_A_1.15.0_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937  (1,8G)
Stock Rom Zip Vivo Y55S PD1613BF (Vivo 1610) For OTA Recovery Update:
PD1613BF_EX_A_1.13.1-update-full.zip (1,5G) (Rom Vivo Y55S PD1613BF For OTA)
PD1613BF_EX_A_1.14.0-update-full.zip (1,5G) (Rom Vivo Y55S PD1613BF For OTA)
PD1613BF_EX_A_1.15.0-update-full.zip (1,5G) (Rom Vivo Y55S PD1613BF For OTA)

Y66 - Vivo Y66 (PD1612BF) Chip MTK

PD1612BF_EX_A_2.3.10_vivo_mtk_ALPS.M0.MP7.V2.10_mt6750  (2,1G)
PD1612BF_EX_A_2.3.17_vivo_mtk_ALPS.M0.MP7.V2.10_mt6750  (2,1G)
PD1612BF_EX_A_2.5.0_vivo_mtk_ALPS.M0.MP7.V2.10_mt6750  (2,2G)
PD1612BF_EX_A_2.6.0_vivo_mtk_ALPS.M0.MP7.V2.10_mt6750  (2,2G)
PD1612BF_EX_A_2.5.0-update-full.zip (1,4G) (Rom Vivo Y66 PD1612BF For OTA)
PD1612BF_EX_A_2.6.0-update-full.zip (1,4G) (Rom Vivo Y66 PD1612BF For OTA)

Y66 - Vivo Y66 (PD1621) Chip Qualcomm

Stock Rom Unbrick Vivo Y66 (PD1621) Flash by QFIL Tool
PD1621_A_1.8.14_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split (2,9G)
PD1621_A_1.10.10_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split (3,1G)
Stock Rom Vivo Y66 (PD1621) Flash by Fastboot mode:
Vivo_Y66_PD1621_A_1.8.8_Android601 (3,0G) (Rom fastboot Vivo Y66 PD1621)
PD1621_A_1.7.4_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937 (2,8G)
Stock Rom Zip Vivo Y66 PD1621 Qualcomm For OTA Recovery Update:
PD1621_A_1.9.12-update-full.zip (1,2G) (Rom Vivo Y66 PD1621 For OTA)
PD1621_A_1.11.12-update-full.zip (1,3G) (Rom Vivo Y66 PD1621 For OTA)
PD1621_A_1.12.10-update-full_1535362234.zip (1,4G) (Rom PD1621 For OTA)
Y66_PD1621_A_1.8.6-update-full.zip (1,2G) (Rom Vivo Y66 PD1621 For OTA)
ALL File QCN Vivo Y66 PD1621 For Repair imei or Fix No Service: Download

Y71 - PD1731F (Vivo 1724)

Official Firmware Vivo Y71 PD1731F (Vivo 1724) Flash by QFIL Tool:
PD1731F_EX_A_1.5.20_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split (2,7G)
PD1731F_EX_A_1.6.3_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split (2,8G)
PD1731F_EX_A_1.6.9_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split (2,8G)
PD1731F_EX_A_1.6.10_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split (2,8G)
PD1731F_EX_A_1.6.13_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split (2,8G)
Stock Rom Vivo Y71 PD1731F (Vivo 1724) Flash by Fastboot mode:
PD1731F_EX_A_1.5.20_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953 (2,7G)
PD1731F_EX_A_1.6.3_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953 (2,7G)
PD1731F_EX_A_1.6.9_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953 (2,7G)
PD1731F_EX_A_1.6.10_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953 (2,7G)
PD1731F_EX_A_1.6.13_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953 (2,7G)
Stock Rom Zip Vivo Y71 PD1731F (Vivo 1724) For OTA Recovery Update:
PD1731F_EX_A_1.5.20-update-full.zip (2,3G) (Rom OTA Vivo Y71 PD1731F)
PD1731F_EX_A_1.6.3-update-full.zip  (2,3G) (Rom OTA Vivo Y71 PD1731F)
PD1731F_EX_A_1.6.9-update-full.zip  (2,3G) (Rom OTA Vivo Y71 PD1731F)
PD1731F_EX_A_1.6.10-update-full.zip (2,3G) (Rom OTA Vivo Y71 PD1731F)
PD1731F_EX_A_1.6.13-update-full.zip (2,3G) (Rom OTA Vivo Y71 PD1731F)
firehose ☞ prog_emmc_firehose_8917_ddr (firehose Vivo Y71 PD1731F Vivo 1724)

Y81 - PD1732F (Vivo 1808)

Official Firmware Vivo Y81 PD1732F (Vivo 1808) by SP Flash Tool or Other MTK Tool:
PD1732F_EX_A_1.3.15_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762 (2,7G)
PD1732F_EX_A_1.4.7_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762 (2,7G)
PD1732F_EX_A_1.5.10_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762 (3,0G)
PD1732F_EX_A_1.8.16_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762 (3,2G)
PD1732F_EX_A_1.8.18_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762 (3,2G)
PD1732F_EX_A_2.1.9_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762 (3,3G)
PD1732F_EX_A_2.1.10_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762 (3,3G)
Stock Rom Zip Vivo Y81 PD1732F (Vivo 1808) For OTA Recovery Update:
PD1732F_EX_A_1.4.7-update-full.zip (Rom Stock Zip Vivo Y81 PD1732F For OTA)
PD1732F_EX_A_1.5.10-update-full.zip (Stock Rom recovery update Vivo Y81 PD1732F)

Y83 - PD1803BF (Vivo 1802)

Official Firmware Vivo Y83 PD1803BF (Vivo 1802) by SP Flash Tool or Other MTK Tool:
PD1803BF_EX_A_1.11.14_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762 (2,8G)
PD1803BF_EX_A_1.12.4_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762 (2,8G)
PD1803BF_EX_A_1.13.2_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762 (2,8G)
PD1803BF_EX_A_1.13.3_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762 (2,8G)
Stock Rom Zip Vivo Y83 PD1803BF (Vivo 1802) For OTA Recovery Update:
PD1803BF_EX_A_1.12.4-update-full.zip (2,2G) (Rom OTA Vivo Y83 PD1803BF)
PD1803BF_EX_A_1.13.2-update-full.zip (2,2G) (Rom OTA Vivo Y83 PD1803BF)

Y85 - PD1803F (Vivo 1726)

Official Firmware Vivo Y85 PD1803F (Vivo 1726) by SP Flash Tool or Other MTK Tool:
PD1803F_EX_A_1.12.4_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762 (2,8G)
PD1803F_EX_A_1.13.2_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762 (2,8G)
Stock Rom Zip Vivo Y85 PD1803F (Vivo 1726) For OTA Recovery Update:
PD1803F_EX_A_1.12.4-update-full.zip (2,2G) (Rom Vivo Y85 PD1803F For OTA)
PD1803F_EX_A_1.13.2-update-full.zip (2,2G) (Rom Vivo Y85 PD1803F For OTA)
Không có nhận xét nào