Breaking News

Share File EFS Samsung G900T File Dump và Nhiều File Khác

Tổng Hợp Rom Galaxy S5 (T-Mobile) SM-G900T ALL Version, COMBINATION File G900T
Share File EFS G900T Fix imei, Repair Unknow Baseband, Fix Lỗi Mất imei, Mất baseband
Chia Sẽ File QCN G900T Fix Lỗi Mất Sóng, Hoặc Mất Sóng 3G. File Dump Unbrick G900T


     LINK DOWNLOAD 


G900TUVU1ANE6_G900TTMB1ANE6_TMB_4Files442 (Rom Full File G900T)
G900TUVU1DOB1_G900TTMB1DOB1_G900TUVU1DOB1_HOME (Rom G900T)
G900TUVU1FOF6_G900TTMB1FOF6_G900TUVU1FOF6_HOME (Rom G900T)
G900TUVS1FOL1_TMB_4File511 (Rom G900T Full File v5.1.1)
G900TUVU1GQC2_G900TTMB1GQC2_TMB_4Files601 (Rom Full G900T v6.0.1)
G900TUVU1GQC2_VHACV601 (Rom tiếng Việt G900T ổn định)
COMBINATION_TMB_FA44_G900TUVU1ANG1 (File COMBINATION G900T)
G900T_Modem_Unlock (Modem hỗ trợ unlock samsung G900T)
G900T_Partitions (File Dump phân vùng G900T)
G900T_256M (File Dump 256M Samsung G900T)
G900T_512M (File Dump G900T 512M)
G900T_efs_odin.tar (File EFS G900T Flash With Odin)
QCN+EFS+SEC (File QCN + File EFS + Sec File Samsung G900T Read by Z3x)
G900T File Cert (File Cert Samsung G900T)
CF Auto Root + TWRP G900T: Download

Không có nhận xét nào