Breaking News

ALL File G930W8 (Dump + Rom + Cert + EFS + ENG FILE)

●Tổng Hợp Rom Gốc Full File Repair, Cứu Máy Treo Samsung Galaxy S7 SM-G930W8
- ALL Stock Rom G930W8 ALL Version COMBINATION File Factory Samsung G930W8
- New Rom G930W8 New Version Repair, cứu máy Treo logo, Fix Lỗi chạy odin báo failed
- Chia Sẽ File EFS G930W8 Fix Unknow baseband, failed to mount efs invalid argument
- Share File Cert Samsung G930W8 Repair imei, Fix Lỗi Mất Sóng, imei Cert Failed
- ALL Stock & ENG File (Boot + Modem + Recovery + sboot) đầy đủ các phiên bản

                     TẤT CẢ FILE DOWNLOAD   :

G930W8VLU2APK3_XAC_5Files601 (Rom Full File G930W8 v6.0.1)
G930W8VLU2BQK4_XAC_5Files70 (Rom G930W8 Full File v7.0)
G930W8VLU3BRB2_XAC_5Files70 (Firmware G930W8 Full File v7.0)
G930W8VLU3CRE3_BWA_5Files80 (Firmware Full File G930W8 v8.0)
G930W8VLS4CRH1_RWC_5Files80 (Rom G930W8 Full File v8.0)
G930W8VLS5CSA1_TLS_5Files80 (Rom Full File G930W8 v8.0)
G930W8VLS6CSC1_G930W8OYA6CSC1_FULL_8.0 (Rom G930W8 BIT6)
COMBINATION_FA60_G930W8VLU1APE1 (File COMBINATION G930W8)
COMBINATION_FA60_G930W8VLU2AQG2 (Rom COMBINATION G930W8)
COMBINATION_FA60_G930W8VLU3ARA1 (File COMBINATION Bit3 G930W8)
COMBINATION_FA60_G930W8VLU4ARH1 (Rom COMBINATION Bit4 G930W8)
COMBINATION_FA60_G930W8VLU5ARI1 (File COMBINATION U5 G930W8)
G930W8_Partitions (File Dump G930W8 ALL Partitions Backup)
G930W8_efs_odin.tar (File EFS G930W8 Flash With Odin)
File Cert + EFS G930W8 Read by z3x: Download
CF Auto Root + TWRP Samsung G930W8: Download
G930W8 ENG boot & ENG modem & ENG recovery & ENG sboot All versionDownload
G930W8 stock boot & stock modem & stock recovey & stock sboot All version: Download

Không có nhận xét nào