Breaking News

Tổng Hợp Rom G920T, G920T1 & File Fix And More

●Tổng Hợp Firmware Samsung Galaxy S6 SM-G920T và SM-G920T1 đầy đủ phiên bản
- ALL Stock Rom G920T Full File Repair ALL Version COMBINATION File Samsung G920T
- ALL Rom G920T1 ALL Version, Rom Full Tiếng Việt, By Pass Google Accont SM-G920T1
- Chia Sẽ File Dump Phân vùng G920T, có cả EFS G920T dùng để Fix Unknown baseband
- Chia Sẽ File Cert G920T và File EFS G920T Read bằng z3x box để Fix imei, Fix Sóng


   ALL File Download  :

SM-G920T
G920TUVU5EQC2_G920TTMB5EQC2_G920TUVU5EQC2_HOME (Rom 1 File)
G920TTMB3DOJC_TMB_4Files601 (Rom Full File G920T v6.0.1)
G920TUES5DPK1_TMB_4File601 (Rom G920T Full File v6.0.1)
G920TUVU5FQK1_TMB_4File70 (Firmware Full File G920T v7.0)
G920TUVS6FRC1_TMB_4Files70 (Firmware G920T Full File v7.0)
G920TUVS6FRC1_FullTVACV70 (Rom Full Tiếng Việt G920T v7.0)
COMBINATION_TMB_FA50_G920TUVU3APA1 (File COMBINATION G920T)
COMBINATION_TMB_FA50_G920TUVU4APE1 (Rom COMBINATION G920T)
COMBINATION_TMB_FA50_G920TUVU5APH1 (File COMBINATION G920T Bt5)
COMBINATION_TMB_FA50_G920TUVU6ARA1 (Rom COMBINATION G920T U6)
G920T_Partitions (File Dump G920T ALL Partitions Backup)
G920T_efs_odin (File EFS Samsung G920T Flash by Odin)
ALL File Cert + EFS Samsung G920T Read by z3x: Download
CF Auto Root + TWRP G920T: Download

SM-G920T1

G920T1UVU2COFB_G920T1TMB2COFB_G920T1UVU2COFB_HOME  (1,2G)
G920T1UVU3DOJ6_G920T1TMB3DOJ6_G920T1UVU3DOJ6_HOME  (1,2G)
G920T1UVS4EPH3_G920T1TMB4EPH3_G920T1UVS4EPH3_HOME  (1,4G)
G920T1UVU5EQC2_G920T1TMB5EQC2_G920T1UVU5EQC2_HOME  (1,4G)
G920T1UVU5FQK1_G920T1TMB5FQK1_G920T1UVU5FQK1_HOME  (1,5G)
G920T1UVS6FRC1_G920T1TMB6FRC1_TMB_4Files70 (Rom Full v7.0) (1,8G)
CF Auto Root + TWRP G920T1: Download

Không có nhận xét nào