Breaking News

ROM stock HTC Desire 728 dual (D728x) – Unbrick, diệt virus, fix treo logo (tested)ROM stock HTC Desire 728 dual (D728x) – Unbrick, diệt virus, fix treo logo (tested)

ROM stock HTC Desire 728 dual (D728x) – Unbrick, diệt virus, fix treo logo (tested)
ROM stock HTC Desire 728 dual (D728x) – Unbrick, diệt virus, fix treo logo (tested)

Vừa rồi cũng được trên tay 1 em HTC Desire 728 Dual (D728x) cắp nách từ Đài Loan về, cũng làm đủ trò với em nó, nay share lại cho ae nào cần, từ người mới tới cũ xem xong đều làm được tuốt ;))

DOWNLOAD:

(Lưu ý: Anh em check thông tin máy trước để down bản ROM phù hợp nhất nhé)

Log:

Rebooting Phone To RUU Mode..Ok
Loading firmware It may Take Some Time
sending 'zip'... (211503 KB) OKAY
writing 'zip'... (bootloader) HOSD CL#822222
(bootloader) GPT is up-to-dated. [524288]
(bootloader) Perform pre-update
(bootloader) start@14
(bootloader) preloader.bin@100%
(bootloader) pg2fs_ship_signkey.img@BYPASS
(bootloader) apppreload.img@BYPASS
(bootloader) cota.img@BYPASS
(bootloader) lk_verified.bin@100%
(bootloader) hosd_verified.img@100%
(bootloader) boot_verified.img@BYPASS
(bootloader) recovery_verified.img@BYPASS
(bootloader) secro_verified.img@100%
(bootloader) logo_verified.bin@100%
(bootloader) tp_HMX852XE_MAIN.img@BYPASS
(bootloader) tp_HMX852XE_SECOND.img@BYPASS
(bootloader) tee1.img@100%
(bootloader) tee2.img@100%
(bootloader) Perform hardware reset
FAIL90 hboot pre-update! please flush image again immediately
FAILED (remote: 90 hboot pre-update! please flush image again immediately)
For "hboot-preupdate" response, restart the same procedure for device LC5CKB806048...
< waiting for device >
sending 'zip'... (211503 KB) OKAY
writing 'zip'... (bootloader) HOSD CL#822222
(bootloader) GPT is up-to-dated. [524288]
(bootloader) start@14
(bootloader) preloader.bin@100%
(bootloader) pg2fs_ship_signkey.img@100%
(bootloader) apppreload.img@22%
(bootloader) apppreload.img@45%
(bootloader) apppreload.img@68%
(bootloader) apppreload.img@90%
(bootloader) apppreload.img@100%
(bootloader) cota.img@100%
(bootloader) lk_verified.bin@100%
(bootloader) hosd_verified.img@100%
(bootloader) boot_verified.img@100%
(bootloader) recovery_verified.img@100%
(bootloader) secro_verified.img@100%
(bootloader) logo_verified.bin@100%
(bootloader) tee1.img@100%
(bootloader) tee2.img@100%
(bootloader) tp_HMX852XE_MAIN.img@20%
(bootloader) tp_HMX852XE_MAIN.img@45%
(bootloader) tp_HMX852XE_MAIN.img@100%
(bootloader) tp_HMX852XE_MAIN.img@100%
(bootloader) tp_HMX852XE_SECOND.img@BYPASS
(bootloader) Update zip file OK
(bootloader) end@Done
OKAY
sending 'zip'... (356121 KB) OKAY
writing 'zip'... (bootloader) HOSD CL#822222
(bootloader) start@1
(bootloader) system.img_00@10%
(bootloader) system.img_00@21%
(bootloader) system.img_00@32%
(bootloader) system.img_00@43%
(bootloader) system.img_00@54%
(bootloader) system.img_00@65%
(bootloader) system.img_00@76%
(bootloader) system.img_00@87%
(bootloader) system.img_00@98%
(bootloader) system.img_00@100%
(bootloader) Update zip file OK
(bootloader) end@Done
OKAY
sending 'zip'... (384034 KB) OKAY
writing 'zip'... (bootloader) HOSD CL#822222
(bootloader) start@1
(bootloader) system.img_01@11%
(bootloader) system.img_01@22%
(bootloader) system.img_01@33%
(bootloader) system.img_01@45%
(bootloader) system.img_01@56%
(bootloader) system.img_01@67%
(bootloader) system.img_01@78%
(bootloader) system.img_01@90%
(bootloader) system.img_01@100%
(bootloader) Update zip file OK
(bootloader) end@Done
OKAY
sending 'zip'... (294018 KB) OKAY
writing 'zip'... (bootloader) HOSD CL#822222
(bootloader) start@1
(bootloader) system.img_02@10%
(bootloader) system.img_02@21%
(bootloader) system.img_02@32%
(bootloader) system.img_02@43%
(bootloader) system.img_02@54%
(bootloader) system.img_02@65%
(bootloader) system.img_02@76%
(bootloader) system.img_02@87%
(bootloader) system.img_02@98%
(bootloader) system.img_02@100%
(bootloader) Update zip file OK
(bootloader) end@Done
OKAY
sending 'zip'... (347042 KB) OKAY
writing 'zip'... (bootloader) HOSD CL#822222
(bootloader) start@1
(bootloader) system.img_03@10%
(bootloader) system.img_03@21%
(bootloader) system.img_03@32%
(bootloader) system.img_03@43%
(bootloader) system.img_03@54%
(bootloader) system.img_03@65%
(bootloader) system.img_03@76%
(bootloader) system.img_03@87%
(bootloader) system.img_03@98%
(bootloader) system.img_03@100%
(bootloader) Update zip file OK
(bootloader) end@Done
OKAY
sending 'zip'... (272576 KB) OKAY
writing 'zip'... (bootloader) HOSD CL#822222
(bootloader) start@1
(bootloader) system.img_04@14%
(bootloader) system.img_04@28%
(bootloader) system.img_04@42%
(bootloader) system.img_04@57%
(bootloader) system.img_04@71%
(bootloader) system.img_04@85%
(bootloader) system.img_04@100%
(bootloader) Update zip file OK
(bootloader) end@Done
OKAY
sending 'zip'... (158 KB) OKAY
writing 'zip'... (bootloader) HOSD CL#822222
(bootloader) start@2
(bootloader) userdata.img@49%
(bootloader) userdata.img@98%
(bootloader) userdata.img@100%
(bootloader) cache.img@100%
(bootloader) Update zip file OK
(bootloader) end@Done
OKAY
Flash Zip Complete
sending time = 11.543 secs
Execution time is 482(s)
sending time = 17.217 secs
sending time = 17.217 secs
sending time = 18.516 secs
sending time = 18.516 secs
sending time = 14.308 secs
sending time = 16.606 secs
sending time = 13.514 secs
sending time = 1.104 secs

Không có nhận xét nào