Breaking News

Tổng Hợp Rom Unbrick Vivo X6 Plus A (PD1515A) ALL Version

Chia Sẽ Rom Vivo X6 Plus A (PD1515A) Unbrick Cứu Máy Treo logo, Xóa Mật Khẩu
Firmware PD1515A Unbrick Qload 9008, Stock Rom X6 Plus A (PD1515A) Unbrick 9008
Rom Cứu Boot Vivo PD1515A Flash bằng QFIL Tool hoặc Tool Qualcomm khác

ALL File Download:

Official Firmware Vivo X6 Plus A (PD1515A) Flash by QFIL Tool or Fastboot Mode:
PD1515A_A_1.8.7_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939   (3,6G)
PD1515A_A_1.9.4_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939   (3,0G)
PD1515A_A_1.9.7_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939   (3,4G)
PD1515A_A_1.9.10_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939   (3,3G)


Stock Rom Vivo X6 Plus A (PD1515A) Flash by Fastboot Mode:

PD1515A_A_1.9.11_vivo_qcom_LA.BR.1.2.1-01210-8x16.0_msm8939   (1,4G)


Stock Rom Zip Vivo X6 Plus A (PD1515A) For OTA Recovery Update: 

PD1515A_A_1.9.6-update-full.zip   (1,3G)
PD1515A_A_1.9.10-update-full.zip   (1,3G)
PD1515A_A_1.9.11-update-full.zip   (1,3G)

PD1515A_A_1.14.1-update-full.zip   (1,4G)

Không có nhận xét nào