Breaking News

Tổng Hợp Rom Unbrick + Tool Flash Vivo X6 Plus D (PD1501D)

Tổng Hợp Rom Vivo X6 Plus D (PD1501D) Unbrick Cứu Máy Treo logo, Xóa Mật Khẩu
ALL Stock Rom PD1501D Flash by AFTool or SP Flash Tool
ALL Official Firmware PD1501D (Vivo X6 Plus D) For Unbrick File, Fix baseband & imei

Link Tool Flash (AFTool + SPFlashTool): DownloadLink Rom Unbrick Vivo X6 Plus D (PD1501D) For AFTool or Other MTK Tool

PD1501D_A_1.10.1_vivo_mtk_ALPS.L1.MP2.V1_mt6752   (1,6G)
PD1501D_A_1.13.4_vivo_mtk_ALPS.L1.MP2.V1_mt6752   (1,6G)
PD1501D_A_1.13.24_vivo_mtk_ALPS.L1.MP2.V1_mt6752   (1,5G)
PD1501D_A_1.13.29_vivo_mtk_ALPS.L1.MP2.V1_mt6752   (1,5G)
PD1501D_A_1.13.35_vivo_mtk_ALPS.L1.MP2.V1_mt6752    (1,5G)


Link Rom Zip Vivo X6 Plus D (PD1501D) For OTA Recovery Update: 

PD1501D_A_1.9.9-update-full.zip  (1,3G)
PD1501D_A_1.11.2-update-full.zip  (1,4G)
PD1501D_A_1.13.4-update-full.zip  (1,4G)
PD1501D_A_1.17.1-update-full.zip  (1,4G)
Không có nhận xét nào