Breaking News

Hướng Dẫn và Tổng Hợp Rom Sony Xperia T2 Ultra Lock Remove File

Tổng Hợp Rom FTF Sony Xperia T2 Ultra, Firmware Cứu Treo logo Sony Xperia T2 Ultra
Tổng Hợp File Remove Lock Sony Xperia T2 Ultra, File xóa Pass Sony Xperia T2 Ultra
Nếu Máy Sony Xperia T2 Ultra Quên Mật Khẩu thì chỉ cần chạy Lock Remove File là ok
Hướng Dẫn Xóa Mật Khẩu Xperia T2 Ultra: D5303, D5306, D5316, D5322, XM50t
Hướng Dẫn UpRom Sửa Treo logo Sony D5303, D5306, D5316, D5322, XM50t 

Công Cụ Cần Thiết:
SONY Flash Tool ALL Version: Download
Driver SONY: Download


Video Hướng Dẫn:

                          Link Rom Download 


D5303 - Sony Xperia T2 Ultra
D5303_19.4.A.0.182_R8C_Customized.UK.ftf (Stock Rom Sony D5303 FTF File)
D5303_19.4.A.0.182_R8C_RemoveLock.ftf (Sony D5303 Lock Remove File)

D5306 - Sony Xperia T2 Ultra
D5306_19.4.A.0.182_R7C_CustomizedUS.ftf (Stock Rom Sony D5306 FTF File)
D5306_19.4.A.0.182_R7C_RemoveLock.ftf (Sony D5306 Lock Remove File)

D5316 - Sony Xperia T2 Ultra
D5316_19.4.A.0.182_R6C_CustomizedUS.ftf (Stock Rom Sony D5316 FTF File)
D5316_19.4.A.0.182_R6C_RemoveLock.ftf (Sony D5316 Lock Remove File)

D5322 - Sony Xperia T2 Ultra
D5322_19.4.A.0.182_R2C_CustomizedVN.ftf (Rom D5322 FTF File)
D5322_19.4.A.0.182_R2C_RemoveLock.ftf (D5322 Lock Remove File)

XM50t - SONY Xperia T2 Ultra
XM50t_19.1.1.D.0.68_R8B_ChinaMobileCN.ftf (Rom Sony XM50t FTF File)
XM50t_19.1.1.D.0.68_R8B_RemoveLock.ftf (Sony XM50t Lock Remove File)
Không có nhận xét nào