Breaking News

ALL File G935W8 (Rom + Dump + Cert + EFS)

●Tổng Hợp Firmware Samsung Galaxy S7 Edge Canada SM-G935W8 đầy đủ phiên bản
- ALL Stock Rom G935W8 Full File Repair ALL Version COMBINATION File G935W8
- ALL Rom G935W8 New Version, Rom Full Tiếng Việt, By Pass Google Accont G935W8
- Chia Sẽ File Dump Phân vùng G935W8 bao gồm EFS dùng để Fix Unknown baseband
- Chia Sẽ File Cert G935W8 và File EFS G935W8 Read by z3x box để Fix imei, Fix Sóng    ALL File Download 


G935W8
G935W8VLU1APG1_G935W8OYA1APG1_RWC_FULL_6.0.1   (1,6G)
G935W8VLU2APK3_G935W8OYA2APK3_XAC_FULL_6.0.1  (1,6G)
G935W8VLU2BQB6_G935W8OYA2BQB6_FMC_FULL.7.0   (1,7G)
G935W8VLU3BRB2_G935W8OYA3BRB2_XAC_FULL_7.0  (1,8G)
G935W8VLU3CRE3_G935W8OYA3CRE3_XAC_FULL_8.0  (2,2G)
G935W8VLS4CRH1_G935W8OYA4CRH1_XAC_FULL.8.0  (2,2G)
G935W8VLS5CSA1_G935W8OYA5CSA1_TLS_FULL_8.0  (2,1G)
G935W8VLS6CSC1_G935W8OYA6CSC1_TLS_FULL_8.0  (2,2G)
COMBINATION_FA60_G935W8VLU2API2  (File COMBINATION G935W8)
COMBINATION_FA60_G935W8VLU3ARA1 (Rom COMBINATION G935W8)
COMBINATION_FA60_G935W8VLU4ARH1 (File COMBINATION G935W8 BIT4)
COMBINATION_FA60_G935W8VLU5ARI1  (Rom COMBINATION G935W8 BIT5)
G935W8.U3_Partitions (File Dump G935W8 All Partitions Backup)
G935W8.U3_efs_odin.tar (File Dump EFS G935W8 Flash by Odin)
File Cert + EFS Samsung G935W8 Read by z3x: Download
CF Auto Root + TWRP Samsung G935W8: Download


Không có nhận xét nào