Breaking News

(Tổng hợp) rom / firmware stock cho Motorola Moto G6 Plus (Evert)(Tổng hợp) rom / firmware stock cho Motorola Moto G6 Plus (Evert)

(Tổng hợp) rom / firmware stock cho Motorola Moto G6 Plus (Evert)
(Tổng hợp) rom / firmware stock cho Motorola Moto G6 Plus (Evert)

(Tổng hợp) rom / firmware stock cho Motorola Moto G6 Plus (Evert)
Trong bài này mình sẽ tổng hợp link tải rom và hướng dẫn flash rom qua chế độ fastboot cho Motorola Moto G6 Plus (Evert)

DOWNLOAD:

REGIONLINK
AMXBRXT1926-8_EVERT_AMXBR_8.0.0_OPWS27.113-92-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXCLXT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPW27.113-89_subsidy-CLACLSL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-CLACLSL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXCOXT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPW27.113-89_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-25-4_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip 
XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip 
XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-45-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip 
XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-25-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXLAXT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPW27.113-89_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-25-4_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-25-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-45-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXMXXT1926-6_EVERT_AMX_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-TELMXLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
AMXPEXT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPW27.113-89_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-25-4_subsidy-CLALASL_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-25-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-45-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-6_EVERT_AMXLA_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
ATTMXXT1926-6_EVERT_ATTMX_8.0.0_OPWS27.113-25-4_subsidy-IUSMXLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-6_EVERT_ATTMX_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-IUSMXLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
OPENMXXT1926-6_EVERT_OPENMX_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETAILEVERT_RETAIL_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
EVERT_RETAIL_8.0.0_OPWS27.113-92-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926_EVERT_RETAIL_8.0.0_OPWS27.113-25-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
EVERT_RETAIL_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926_EVERT_RETAIL_8.0.0_OPW27.113-89_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926_EVERT_RETAIL_8.0.0_OPWS27.113-45-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926_EVERT_RETAIL_8.0.0_OPW27.113-45_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926_EVERT_RETAIL_8.0.0_OPW27.113-27_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETAPACXT1926-5_EVERT_RETAPAC_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-5_EVERT_RETAPAC_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETARXT1926-6_EVERT_RETAR_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT1926-6-ARGENTINA_CFC.xml.zip
XT1926-6_EVERT_RETAR_8.0.0_OPW27.113-89_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT1926-6-ARGENTINA_CFC.xml.zip
XT1926-6_EVERT_RETAR_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT1926-6-ARGENTINA_CFC.xml.zip
RETBRXT1926-8_EVERT_RETBR_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETEUXT1926-3_EVERT_RETEU_DS_8.0.0_OPWS27.113-94-4_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-2_EVERT_RETEU_SS_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-3_EVERT_RETEU_DS_8.0.0_OPWS27.113-94-1_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-2_EVERT_RETEU_SS_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETGBXT1926-2_EVERT_RETGB_SS_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-2_EVERT_RETGB_SS_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-3_EVERT_RETGB_DS_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-3_EVERT_RETGB_DS_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETINXT1926-9_EVERT_RETIN_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT1926-9-CHENNAI_CFC.xml.zip
XT1926-9_EVERT_RETIN_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-XT1926-9-CHENNAI_CFC.xml.zip
RETLAXT1926-6_EVERT_RETLA_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-7_EVERT_RETLA_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
RETLA1STXT1926-6_EVERT_RETLA_8.0.0_OPWS27.113-25-4_subsidy-LATAM_SELFPERSO_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-6_EVERT_RETLA_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-LATAM_SELFPERSO_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TEFBRXT1926-8_EVERT_TEFBR_8.0.0_OPWS27.113-92-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TEFCLXT1926-6_EVERT_TEFCL_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TEFCOXT1926-7_EVERT_TEFCO_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TEFMXXT1926-7_EVERT_MSTLA_8.0.0_OPW27.113-89_subsidy-MOVSTLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-7_EVERT_MSTLA_8.0.0_OPWS27.113-25-4_subsidy-MOVSTLA_regulatory-XT1926-7_CFC.xml.zip
XT1926-7_EVERT_MSTLA_8.0.0_OPWS27.113-89-2_subsidy-MOVSTLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
XT1926-7_EVERT_TEFMX_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-MOVSTLA_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TIGCOXT1926-7_EVERT_TIGCO_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
TIMBRXT1926-8_EVERT_TIMBR_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip
WOMCLXT1926-6_EVERT_WOMCL_8.0.0_OPWS27.113-89-5_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip


HƯỚNG DẪN:

CÁCH 1:

Flash bằng RSD Lite tool
  • Tắt nguồn điện thoại và đưa về chế độ Fastboot >>> kết nối với máy tính. Nếu cài đặt đầy đủ driver thì trên tool sẽ báo kết nối như ảnh dưới (nếu tool không tự nhận thì click vào nút “Show Device“)
  • Click nút “Start” và tool sẽ tiến hành flash rom >>> tiến trình flash sẽ hiển thị tại mục Status >>> khi mục Status báo Finish là xong.

Không có nhận xét nào