Breaking News

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A70 (SM-A705)(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A70 (SM-A705)

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A70 (SM-A705)
(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A70 (SM-A705)

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A70 (SM-A705)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy A70 (SM-A705FN)
2. Samsung Galaxy A70 (SM-A705MN)
3. Samsung Galaxy A70 (SM-A7050)
4. Samsung Galaxy A70 (SM-A705YN)
5. Samsung Galaxy A70 (SM-A705W)
6. Samsung Galaxy A70 (SM-A705GM)

HƯỚNG DẪN:

XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP):

Chuẩn bị SIM có đặt mã PIN.
Download APK dùng để bypass tại đây: http://sharerom.dianguc.info/p/bypass-google-account.html

Không có nhận xét nào