Breaking News

ROM STOCK WIKO U FEEL PRIME (P7201)



ROM STOCK WIKO U FEEL PRIME (P7201)

ROM STOCK WIKO U FEEL PRIME (P7201)
ROM STOCK WIKO U FEEL PRIME (P7201)

Rom dùng để unbrick, fix treo logo, …
Sử dụng QFIL hoặc các Qualcomm Tool khác để flash rom

Android info:

  • platform: msm8937, cpu abi: arm64-v8a
  • manufacturer: WIKO
  • board: QC_Reference_Phone, name: p7201
  • brand: WIKO, model: U FEEL PRIME
  • build id: NMF26F, version: 7.1.1 Nougat (NMF26F release-keys)
  • build description: p7201-user 7.1.1 NMF26F eng.android.1499255242 release-keys

DOWNLOAD:

Không có nhận xét nào