Breaking News

Rom gốc RUU (zip) cứu máy cho HTC U11+ (OCEAN_M)Rom gốc RUU (zip) cứu máy cho HTC U11+ (OCEAN_M)

Rom gốc RUU (zip) cứu máy cho HTC U11+ (OCEAN_M)
Rom gốc RUU (zip) cứu máy cho HTC U11+ (OCEAN_M)

Rom gốc RUU (zip) cứu máy cho HTC U11+ (OCEAN_M)

DOWNLOAD:

FIRMWARELINK
2Q4DIMG_OCEAN_M_DTWL_O80_SENSE90GP_HTCCN_CHS_2_1.03.1405.1_Radio_8998-002772-1710131105_release_514485_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2Q4DIMG_OCEAN_M_DTWL_O80_SENSE90GP_HTCCN_CHS_2_1.05.1405.16_Radio_8998-002772C-1710231751_release_516247_signed_2_4_7Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2Q4DIMG_OCEAN_M_DUGL_O80_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.01.709.3_Radio_8998-002772-1710131105_release_514192_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2Q4DIMG_OCEAN_M_DUGL_O80_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.04.709.1_Radio_8998-002772-1710131105_release_514571_signed_2_4Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2Q4DIMG_OCEAN_M_DUGL_O80_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.05.709.12_Radio_8998-002772C-1710231751_release_515062_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2Q4DIMG_OCEAN_M_DUGL_O80_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.10.709.23_Radio_8998-002772-1711021849_release_516988_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2Q4DIMG_OCEAN_M_DUGL_O80_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.23.709.3_Radio_8998-002772-1711161638_release_518568_signed_2_4_2.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2Q4DIMG_OCEAN_M_DUGL_O80_SENSE90GP_HTC_Europe_1.10.401.23_Radio_8998-002772-1711021849_release_516987_signed.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2Q4DIMG_OCEAN_M_DUGL_O80_SENSE90GP_HTC_Europe_1.24.401.2_Radio_8998-002772-1712011153_release_518891_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2Q4DIMG_OCEAN_M_DUGL_O80_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.10.400.23_Radio_8998-002772-1711021849_release_517155_signed_2_4_2.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2Q4DIMG_OCEAN_M_DUGL_O80_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.24.400.2_Radio_8998-002772-1712011153_release_519104_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2Q4DIMG_OCEAN_M_DUGL_O80_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.24.400.4 Radio_8998-002772-1712201227_release_522156_combined_signed_2_4.zipGoogle Drive

MaxSpeed
2Q4DIMG_OCEAN_M_DUGL_O80_SENSE90GP_HTC_Russia_1.24.401.2_Radio_8998-002772-1712011153_release_518891_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2Q4DIMG_OCEAN_M_DUGL_O80_SENSE90GP_HTC_WEND+Europe_1.24.401.2_Radio_8998-002772-1712011153_release_518891_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed


HƯỚNG DẪN:

  • Mình dùng RBSoft v1.3 flash thấy rất ngon, dùng lệnh flash qua RUU toàn lỗi
    (nhớ relock bootloader, ai chưa biết thì GG nhé 😀 )

Không có nhận xét nào