Breaking News

Rom gốc RUU (zip) cho HTC U11 (OCEAN)Rom gốc RUU (zip) cho HTC U11 (OCEAN)

Rom gốc RUU (zip) cho HTC U11 (OCEAN)
Rom gốc RUU (zip) cho HTC U11 (OCEAN)

Rom gốc RUU (zip) cho HTC U11 (OCEAN)

DOWNLOAD:

FIRMWARELINK
2PZCIMG_OCEAN_DTWL_N71_SENSE90GP_HTCCN_CHS_2_1.06.1405.2_Radio_8998-001791-1705121521_release_503602_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_DTWL_N71_SENSE90GP_HTCCN_CHS_2_1.27.1405.4_Radio_8998-001791-1707131811_release_507694_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.03.709.4_R2_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503496_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.03.709.4_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503195_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.26.709.3_Radio_8998-001791-1705231845_release_507614_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.26.709.3_Radio_8998-001791-1705231845_release_508255_combined_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.26.709.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508358_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.26.709.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508730_combined_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.28.709.6_Radio_8998-001791-1705231845_release_508903_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_TW_1.28.709.20_Radio_8998-001791-1705231845_release_510827_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_Europe_1.03.401.6_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503490_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_Europe_1.27.401.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508408_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_Europe_1.27.401.11_Radio_8998-001791-1705231845_release_512993_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.03.400.4_R2_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503495_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.03.400.4_R3_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_505137_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.03.400.8_Radio_8998-001791AE-1705092019_release_504784_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.27.400.8_Radio_8998-001791-1707131811_release_509281_combined_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.27.400.9_Radio_8998-001791-1707131811_release_508433_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.27.400.9_Radio_8998-001791-1707131811_release_508898_combined_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.27.400.9_Radio_8998-001791-1707131811_release_509443_combined_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_O80_SENSE90GP_MR_hTC_Asia_TW_2.31.709.1_R2_Radio_8998-002772-1711011019_release_515906_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_EE_UK_1.03.91.6_Radio_8998-001791AE-1705092019_release_503492_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_EE_UK_1.27.91.4_Radio_8998-001791EK-1708241408_release_509159_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_H3G_ROI_1.03.773.6_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503493_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_H3G_ROI_1.27.773.7_Radio_8998-001791-1705231845_release_508942_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_hTC_Asia_AUS_1.28.710.4_Radio_8998-001791-1706091053_release_508366_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_HTC_Europe_1.27.401.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508407_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_KDDI_JP_1.11.970.3_Radio_8998-001791-1705232054_release_505138_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_KDDI_JP_1.20.970.5_Radio_8998-001791-1708221131_release_510290_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_SoftBank_JP_1.19.762.1_Radio_8998-001791S-1705191418_release_506924_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_SoftBank_JP_1.19.762.1_Radio_8998-001791S-1705191418_release_507707_combined_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_KDDI_JP_1.19.970.1 Radio_8998-001791-1706011938_release_507394_combined_signed_2_4.zipGoogle Drive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_SoftBank_JP_1.19.762.1 Radio_8998-001791S-1705191418_release_507707_combined_signed_2_4.zipGoogle Drive

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_O80_SENSE90GP_JAPAN_MR_HTC_JPN_2.53.454.4 Radio_8998-002772-1802141355_release_522498_combined_signed_2_4.zipGoogle Drive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_O80_SENSE90GP_JAPAN_MR_HTC_JPN_2.53.454.4 Radio_8998-002772-1802141355_release_522373_signed_Hboot_2_4.zip (134M) Google Drive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_JAPAN_KDDI_JP_1.19.970.1 Radio_8998-001791-1706011938_release_506919_signed_Hboot_2_4.zip (336M)Google Drive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_O2_UK_1.03.206.6_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503494_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_O2_UK_1.27.206.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508417_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_Orange_EU_1.27.89.7_Radio_8998-001791-1705231845_release_508944_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_Telstra_WWE_1.28.841.4_Radio_8998-001791-1706091053_release_508368_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_Telstra_WWE_1.28.841.6_Radio_8998-001791EK-1709121227_release_510980_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_TMO_PL_1.03.118.6_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503508_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_TMO_PL_1.03.118.7_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_504787_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_TMO_PL_1.27.118.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508411_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_Vodafone_CH-DE_1.27.166.7_Radio_8998-001791-1705231845_release_508940_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_Vodafone_FR_1.03.163.6_Radio_8998-001791AE-1705081714_release_503497_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_UHL_N71_SENSE90GP_Vodafone_UK_1.27.161.5_Radio_8998-001791-1705231845_release_508646_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_HTC_LA_AMX_SPA_1.28.598.4_Radio_8998-001791-1706061715_release_508453_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_HTC_LA_Telcel_SPA_1.28.600.5_Radio_8998-001791-1706061715_release_508800_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_NA_Gen_Unlock_1.28.617.6_R_Radio_8998-001791N-1709131257_release_511203_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_Sprint_WWE_1.03.651.7_Radio_8998-001791-1705121521_release_503469_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_Sprint_WWE_1.28.651.3_Radio_8998-001791-1706021640_release_508334_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_Sprint_WWE_1.28.651.3_Radio_8998-001791-1706021640_release_509536_combined_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_Sprint_WWE_1.28.651.40_Radio_8998-001791-1706021640_release_510506_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PZCIMG_OCEAN_WHL_N71_SENSE90GP_Sprint_WWE_1.28.651.50_Radio_8998-001791-1706021640_release_512883_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed


HƯỚNG DẪN:

  • Mình dùng RBSoft v1.3 flash thấy rất ngon, dùng lệnh flash qua RUU toàn lỗi
    (nhớ relock bootloader, ai chưa biết thì GG nhé 😀 )

Không có nhận xét nào