Breaking News

Hướng dẫn xoá xác minh tài khoản Google (bypass Google account) cho Wiko Upulse (Android 7.0)Hướng dẫn xoá xác minh tài khoản Google (bypass Google account) cho Wiko Upulse (Android 7.0)

Hướng dẫn xoá xác minh tài khoản Google (bypass Google account) cho Wiko Upulse (Android 7.0)
Hướng dẫn xoá xác minh tài khoản Google (bypass Google account) cho Wiko Upulse (Android 7.0)

Xoá xác minh tài khoản Google cho các máy Android 7 hiện tại cũng không còn quá khó nữa. Thế nhưng 1 số máy tìm mọi cách quay tay không được, format cũng không xong. Và con Wiko U Pulse này là như vậy. Thế nhưng may là thử flash rom hãng thì lại ăn ngay. Share lại cho ai gặp thì táng luôn cho đỡ mất thời gian. Vừa đơn giản lại vừa an toàn .

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Không có nhận xét nào