Breaking News

TOOLS + ROM stock Oppo R8106 – fix treo logo, unbrick Qualcomm 9008 9006TOOLS + ROM stock Oppo R8106 – fix treo logo, unbrick Qualcomm 9008 9006

TOOLS + ROM stock Oppo R8106 – fix treo logo, unbrick Qualcomm 9008 9006

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

+ Nếu máy mất boot thì để nguyên thư mục và chạy Msm8x39DownloadTool.exe (Hướng dẫn dùng tool flash chip Qualcomm)
+ Nếu chỉ treo logo thì copy những file sau vào thư mục riêng:
boot.img
persist.img
recovery.img
system.img
cache.img
userdata.img
Sau đó mở CMD, và chạy những lệnh sau:
fastboot erase boot
fastboot flash boot boot.img
fastboot erase cache
fastboot flash cache cache.img
fastboot erase persist
fastboot flash persist persist.img
fastboot erase recovery
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot erase system
fastboot flash system system.img
fastboot erase userdata
fastboot flash userdata userdata.img
fastboot reboot
Done.

Không có nhận xét nào