Breaking News

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A70 (SM-A705)

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A70 (SM-A705)

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A70 (SM-A705)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy A70 (SM-A705FN)
2. Samsung Galaxy A70 (SM-A705MN)
3. Samsung Galaxy A70 (SM-A7050)

HƯỚNG DẪN:

XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP):

Chuẩn bị SIM có đặt mã PIN.
Download APK dùng để bypass tại đây: vnrom.net/bypass


Không có nhận xét nào