Breaking News

ROM Tiếng Việt + CH Play cho Samsung GT-S7278UROM Tiếng Việt + CH Play cho Samsung GT-S7278U

ROM Tiếng Việt + CH Play cho Samsung GT-S7278U

Samsung GT-S7278U Galaxy Ace 3 Duos TD thị trường China mặc định không có tiếng việt và CHPLAY. Thêm tiếng việt, CHPLAY build tar flash qua ODIN.
Model GT-S7278U
Model name GALAXY Ace 3 DUOS
Country China (China Mobile)
Version Android 4.1.2
Changelist 1507487
Build date Thu, 26 Jun 2014 0015 +0000
Product code CHM
PDA S7278UZMUANF1
CSC S7278UCHMANF1

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Không có nhận xét nào