Breaking News

ROM stock Oppo R7, R7s, R7t, R7st (MT6752) flashtool okROM stock Oppo R7, R7s, R7t, R7st (MT6752) flashtool ok

ROM stock Oppo R7, R7s, R7t, R7st (MT6752) flashtool ok
ROM stock Oppo R7, R7s, R7t, R7st (MT6752) flashtool oke
File fix treo logo, fix virus, unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm khác…

DOWNLOAD: 

HƯỚNG DẪN: 

ROM flash bằng DownloadTool theo file hoặc bằng flashtool theo link dưới.

Không có nhận xét nào