Breaking News

Mobiistar Firmware & File Dump & QCN & NVRAM & ALL File Download

ALL Mobiistar Stock Rom, Custom Rom, Rom Backup, Rom Tiếng Việt Download Here
ALL Mobiistar Official Firmware, Custom Firmware, Backup Firmware Free Download
ALL Mobiistar QCN File For Qualcomm, NVRAM File For MTK và File Dump Download
Rom Backup Read Full by Miracle Box For Unbrick, Repair imei, Fix Unknow Baseband
Tổng Hợp Rom File PAC Mobiistar Chip Spreadtrum Flash by Tool ResearchDownload

Những Thứ Cần Thiết:

Driver MTK ALL Mobiistar: Download
Driver Qualcomm ALL Mobiistar: Download
SPFlashTool ALL Version: Download
SP Flash Tool MTK (V5): Download
SP Flash Tool MTK (V3): Download
ResearchDownload SPD All Version: Download


********** Tất Cả File Sẽ Được Cập Nhật Liên Tục (Nếu Có) **********

BUDDY

Mobiistar_BUDDY_MT6572_V1.11 (280M) (Stock Rom Mobiistar BUDDY)

KAT 402c

Mobiistar_KAT_402c (1,1G) (Stock Rom Mobiistar KAT 402c)

KOOL

Mobistar_KOOL_V09_DL_MOS_S512W_MT6572 (479M) (Rom Mobiistar KOOL)

KOOL Lite

mobiistar_KOOL_Lite_V2.05_01162016.pac.7z (Rom File PAC Mobiistar KOOL Lite)

LAI Yuna

mobiistar_LAI_Yuna_Android5.1_V008_29032016_20170407_123629.pac (520M)
Mobiistar_LAI_Yuna_V008_Android5.1_SC7731.pac (520M) Rom Mobiistar LAI Yuna
LAI_Yuna_EMMC (File Dump Mobiistar LAI Yuna For Repair eMMC)

Lai Yuna 1

Mobiistar_Lai_Yuna-1_MT6580_7.0_alps-mp-n0.mp2-V1_P15_CM2 (994M) Rom Read

LAI Z

Mobiistar_Lai_Z_V14_20150916.pac (320M) Stock Rom Mobiistar LAI Z

LAI Z1

Mobiistar_LAI_Z1_MT6572_ VPPC (482M) Stock Rom + NVRAM Mobiistar LAI Z1
Mobiistar_LAI_Z1_MT6572_V2.08_20161013 (469M) Firmware Mobiistar LAI Z1
Mobiistar_LAI_Z1_V2.06_20160528 (466M) Rom Gốc Mobiistar LAI Z1

LAI Z2

Mobiistar_LAI_Z2_MT6580_7.0_P28 (897M) Rom Read + NVRAM  Mobiistar LAI Z2

LAI Zena
Mobiistar_LAI_Zena_V07_150918 (283M) Stock Rom Mobiistar LAI Zena
Mobiistar_LAI_Zena_V11_160126 (305M) Firmware Mobiistar LAI Zena

LAI Zoro

mobiistar_LAI_Zoro_V08_150921 (339M) Stock Rom Mobiistar LAI Zoro
mobiistar_LAI_Zoro_V11_151123 (338M) Firmware Mobiistar LAI Zoro

LAI Zumbo

Mobistar_LAI_Zumbo_162_V1.8_11012016.pac (479M) Firmware Mobiistar LAI Zumbo
Mobistar_LAI_Zumbo_1GB (475M) (Rom File PAC Mobiistar LAI Zumbo)
LAI_Zumbo_512M (File Dump Mobiistar LAI Zumbo 512M)

LAI Zumbo J

Mobiistar_LAI_Zumbo_J_V2.2_MT6580_Android6.0_142722 (543M) Rom LAI Zumbo J

Prime 508
Mobiistar_Prime_508_MT6592 (1,2G) (Stock Rom Mobiistar Prime 508)

PRIME X Grand

Mobiistar_PRIME_X_Grand_MT6735_5.1__ALPS.L1.MP3.V2_35GU.L1_P1 (796M)

ZORO 2

Mobiistar_LAI_ZORO_2_MT6580_FullDump (File Dump Mobiistar ZORO 2)

ZORO 4G

Mobiistar_ZORO_4G_MT6737M_V1.0.2_7.0 (1.011M) Rom Mobiistar ZORO 4G

Zumbo S

Mobiistar_Zumbo_S_2017_Lite_V1.4_20170816 (936M) Official Firmware Zumbo S
Mobiistar_Zumbo_S_2017_MT6737M_V1.7_20170825 (1,1G) Stock Rom Zumbo S

Zumbo S2

Mobiistar_Zumbo_S2_V14_RC05 (1,2G) Official Firmware Mobiistar Zumbo S2
Không có nhận xét nào