Breaking News

ALL Rom G950U ALL Version COMBINATION File And More

●Tổng Hợp Rom Gốc Full File Repair Samsung Galaxy S8 SM-G950U Đầy Đủ Phiên Bản
- ALL Official Firmware Samsung G950U New Version COMBINATION  Fix bootloop logo
- New Stock Rom G950U ALL Version COMBINATION File Fix Unknow Baseband, no imei
- Chia Sẽ File và Tool Unbrick Qualcomm QDLoader 9008 Samsung Galaxy S8 SM-G950U
- Share File ENG ROOT G950U Dùng Để Fix Những Lỗi Phần Mềm khi Cần phải Root Máy

●Chia Sẽ File QCN G950U Dùng Để Fix Sóng, Fix Mất 3G & 4G. Trước Khi Write QCN, cần phải backup File Gốc của máy lại, Sau khi Write QCN Máy sẽ báo imei cert failed, lúc này nạp lại File đã backup sẽ Full sóng, Full 3G + 4G (nếu G950U mất sóng do phần mềm)


ROM + COMBINATION 

G950USQS2BRB1_G950UOYN2BRB1_TMB_FULL_7.0  (2,9G) Stock Firmware G950U
G950USQU2CRC5_G950UOYN2CRC5_ACG_FULL_8.0  (3,3G) Stock Firmware G950U
G950USQU3CRD4_G950UOYN3CRD4_TMB_FULL_8.0  (3,4G) Stock Firmware G950U
G950USQU4CRE9_G950UOYN4CRE9_CCT_FULL_8.0  (3,4G) Stock Firmware G950U
G950USQU5CRK1_G950UOYN5CRK1_TMB_FULL_8.0  (3,6G) Stock Firmware G950U
G950USQU5DSC1_G950UOYN5DSC1_TMB_FULL_9.0  (3,5G) Stock Firmware G950U
COMBINATION_FA70_G950USQU1AQK1_CL12501507 (678M) COMBINATION G950U
COMBINATION_FA70_G950USQU2ARC1_CL12501507 (678M) COMBINATION G950U
COMBINATION_FA70_G950USQU3ARD1_CL13344735 (679M) COMBINATION G950U
COMBINATION_FA70_G950USQU4ARE1_CL13344735 (679M) COMBINATION G950U
COMBINATION_FA70_G950USQU5ARG4_CL13344735 (679M) COMBINATION G950U


FILE UNBRICK 
G950U_Full_EDL_V5 (File Unbrick 9008 Samsung G950U)

ENG ROOT  
ENG_ROOT_G950U (File ENG ROOT Samsung G950U)

QCN 
ALL File QCN Samsung G950U (Read Trước Khi Write): Download

Không có nhận xét nào